AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format ads!

amp-inline-gallery

 
You can now use this component outside valid AMP documents using the Bento version of this component. Learn more in the Bento guide.

Description

Displays multiple similar pieces of content along a horizontal axis, with optional pagination dots and thumbnails.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-inline-gallery" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-inline-gallery-0.1.js"></script>

Supported Layouts

Usage

The <amp-inline-gallery> component uses an <amp-base-carousel> to display slides. The page must have the required scripts for both components in the document head. Typical usage might look like:

<amp-inline-gallery layout="container">
 <amp-base-carousel
  class="gallery"
  layout="responsive"
  width="3.6"
  height="2"
  snap-align="center"
  loop
  visible-count="1.2"
  lightbox
 >
  <amp-img
   src="/static/inline-examples/images/image1.jpg"
   layout="responsive"
   width="450"
   height="300"
  ></amp-img>
  <amp-img
   src="/static/inline-examples/images/image2.jpg"
   layout="responsive"
   width="450"
   height="300"
  ></amp-img>
  <amp-img
   src="/static/inline-examples/images/image3.jpg"
   layout="responsive"
   width="450"
   height="300"
  ></amp-img>
 </amp-base-carousel>
 <amp-inline-gallery-pagination layout="nodisplay" inset>
 </amp-inline-gallery-pagination>
</amp-inline-gallery>
Mở đoạn mã này trong sân thực hành

The above example shows slides using an aspect ratio of 3:2, with 10% of a slide peeking on either side. An aspect ratio of 3.6:2 is used on the amp-base-carousel to show 1.2 slides at a time.

Include pagination indicators

The <amp-inline-gallery-pagination> component determines how a pagination idicator should be displayed. By default, no pagination indicator is displayed.

The pagination indicator renders as dots when there are eight or fewer slides in the amp-base-carousel. For nine or more slides, the pagination indicator renders the current slide number and total number of slides, aligned to the right.

The pagination indicator location defaults to underneath the carousel. Adding the inset attribute to the <amp-inline-gallery-pagination> tag will overlay the pagination indicator on the carousel. To use different styles for different screen sizes, use the media attribute:

<amp-inline-gallery layout="container">
 <amp-base-carousel></amp-base-carousel>
 <amp-inline-gallery-pagination
  media="(max-width: 599px)"
  layout="nodisplay"
  inset
 >
 </amp-inline-gallery-pagination>
 <amp-inline-gallery-pagination
  media="(min-width: 600px)"
  layout="fixed-height"
  height="24"
 >
 </amp-inline-gallery-pagination>
</amp-inline-gallery>
inset (optional)

Displays the pagination indicator as inset, overlaying the carousel itself. When using inset, you should give the <amp-inline-gallery-pagination> element layout="nodisplay".

common attributes

The <amp-inline-gallery-pagination> element includes common attributes extended to AMP components.

Include thumbnails

The amp-inline-gallery component can display thumbnail preview in addition to, or instead of, the pagination indicators. By default, no thumbnails are shown in the gallery. Keep in mind the following best practices when using thumbnails:

 • Avoid using both pagination indicators and thumbnails with less than eight slides. The indicator dots are redundant in smaller galleries.
 • When using both pagination indicators and thumbnails, inset the pagination indicators to overlap the slides. View the code sample below to see an example.
 • Use the media attribute to show pagination indicators on smaller mobile devices and thumbnails on larger screens.
 • Load lower resolution images at thumbnails by using srcset. You can omit the sizes on <amp-img>, it will be automatically generated based on the rendered width.

The example below demonstrates a gallery with thumbnails visible at larger resolutions.

<amp-inline-gallery layout="container">
 <!--
  The amp-layout with layout="container" is used to display the pagination on
  top of the carousel instead of the thumbnails. You can also use a div with
  `position: relative;`
 -->
 <amp-layout layout="container">
  <amp-base-carousel
   class="gallery"
   layout="responsive"
   width="3"
   height="2"
   snap-align="center"
   loop
  >
   <amp-img
    class="slide"
    layout="flex-item"
    src="https://picsum.photos/id/779/600/400"
    srcset="https://picsum.photos/id/779/150/100 150w,
        https://picsum.photos/id/779/600/400 600w,
        https://picsum.photos/id/779/1200/800 1200w"
   >
   </amp-img>
   <amp-img
    class="slide"
    layout="flex-item"
    src="https://picsum.photos/id/1048/600/400"
    srcset="https://picsum.photos/id/1048/150/100 150w,
        https://picsum.photos/id/1048/600/400 600w,
        https://picsum.photos/id/1048/1200/800 1200w"
   >
   </amp-img>
   <amp-img
    class="slide"
    layout="flex-item"
    src="https://picsum.photos/id/108/600/400"
    srcset="https://picsum.photos/id/108/150/100 150w,
        https://picsum.photos/id/108/600/400 600w,
        https://picsum.photos/id/108/1200/800 1200w"
   >
   </amp-img>
   <amp-img
    class="slide"
    layout="flex-item"
    src="https://picsum.photos/id/130/600/400"
    srcset="https://picsum.photos/id/130/150/100 150w,
        https://picsum.photos/id/130/600/400 600w,
        https://picsum.photos/id/130/1200/800 1200w"
   >
   </amp-img>
   <amp-img
    class="slide"
    layout="flex-item"
    src="https://picsum.photos/id/14/600/400"
    srcset="https://picsum.photos/id/14/150/100 150w,
        https://picsum.photos/id/14/600/400 600w,
        https://picsum.photos/id/14/1200/800 1200w"
   >
   </amp-img>
   <amp-img
    class="slide"
    layout="flex-item"
    src="https://picsum.photos/id/165/600/400"
    srcset="https://picsum.photos/id/165/150/100 150w,
        https://picsum.photos/id/165/600/400 600w,
        https://picsum.photos/id/165/1200/800 1200w"
   >
   </amp-img>
   <amp-img
    class="slide"
    layout="flex-item"
    src="https://picsum.photos/id/179/600/400"
    srcset="https://picsum.photos/id/179/150/100 150w,
        https://picsum.photos/id/179/600/400 600w,
        https://picsum.photos/id/179/1200/800 1200w"
   >
   </amp-img>
   <amp-img
    class="slide"
    layout="flex-item"
    src="https://picsum.photos/id/392/600/400"
    srcset="https://picsum.photos/id/392/150/100 150w,
        https://picsum.photos/id/392/600/400 600w,
        https://picsum.photos/id/392/1200/800 1200w"
   >
   </amp-img>
   <amp-img
    class="slide"
    layout="flex-item"
    src="https://picsum.photos/id/468/600/400"
    srcset="https://picsum.photos/id/468/150/100 150w,
        https://picsum.photos/id/468/600/400 600w,
        https://picsum.photos/id/468/1200/800 1200w"
   >
   </amp-img>
  </amp-base-carousel>
  <!--
    If using fewer than 8 slides, consider adding something
    like media="(max-width: 799px)".
   -->
  <amp-inline-gallery-pagination layout="nodisplay" inset>
  </amp-inline-gallery-pagination>
 </amp-layout>
 <amp-inline-gallery-thumbnails
  media="(min-width: 800px)"
  layout="fixed-height"
  height="96"
 >
 </amp-inline-gallery-thumbnails>
</amp-inline-gallery>
Mở đoạn mã này trong sân thực hành
Media Queries

The attributes for <amp-inline-gallery-thumbnails> can be configured to use different options based on a media query.

aspect-ratio-height (optional)

Specifies the aspect ratio when used with aspect-ratio-width. The aspect radio defaults to match the slides in <amp-base-carousel>.

aspect-ratio-width (optional)

Specifies the aspect ratio when used with aspect-ratio-height. The aspect radio defaults to match the slides in <amp-base-carousel>.

loop (optional)

Loops thumbnails. Takes a value of "true" or "false". Defaults to "true".

common attributes

The <amp-inline-gallery-thumbnails> element includes common attributes extended to AMP components.

Attributes

common attributes

This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-inline-gallery rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub