AMP

amp-google-assistant-assistjs

Experimental

Description

TODO

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-google-assistant-assistjs" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-google-assistant-assistjs-0.1.js"></script>

Assist.js is a javascript library third party developers can include on their website to bring Assistant capabilities to their users. This extension embeds most of the assist.js library to make it accessible to AMP pages.

In the regular html world, the third-party site imports assist.js script, and embedded several assist.js widgets tags like <google-assistant-link-group>. The imported assist.js runtime will initialize and render those tags with Google-owned iframes, and also an invisible bottom sheet which shows as the assistant dialog plate when widgets are triggered. In AMP world, the assist.js library would be contained in this extension with its responsibilities unchanged, which is to coordinate communication between Google-owned iframes and bring up dialog plate for third-party site users to interact with.

Here is the live example of one of the assist.js functionalities.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub