AMP

amp-imgur

Description

Displays an Imgur post.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-imgur" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-imgur-0.1.js"></script>

Usage

This extension creates an iframe and displays an imgur post.

<amp-imgur
  data-imgur-id="f462IUj"
  layout="responsive"
  width="540"
  height="663"
></amp-imgur>

Attributes

data-imgur-id (required)

The id of the Imgur post.

Album ids should prefixed with a/ like a/ZF7NS3V.

You can confirm this in the post's url. It should include a/ before the rest of the id, like on: https://imgur.com/a/ZF7NS3V

width (required)

The width of the Imgur post.

height (required)

The height of the Imgur post.

Common attributes

This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-imgur rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub