AMP

amp-nexxtv-player

Description

Displays a media stream from the nexxOMNIA platform.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-nexxtv-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-nexxtv-player-0.1.js"></script>

Example

With the responsive layout, the width and height from the example should yield correct layouts for 16:9 aspect ratio videos:

<amp-nexxtv-player
 data-mediaid="71QQG852413DU7J"
 data-client="761"
 data-streamtype="video"
 data-mode="static"
 data-disable-ads="1"
 data-streaming-filter="nxp-bitrate-2500"
 layout="responsive"
 width="480"
 height="270"
></amp-nexxtv-player>

Attributes

data-mediaid (required) Represents the ID of the media you want to play.
data-client OR data-domain-id(required) Your domain ID.
data-streamtype (optional)

Indicates the media streaming type, which can be one of the following:

 • `video` (default)
 • `audio`
 • `playlist`
 • `audioalbum`: An audio playlist
 • `live`
 • `radio`
 • `set`
 • `collection`: collection of media items
data-mode (optional) Indicates the data mode, which can be static (default) or api.
data-disable-ads (optional) Ads are enabled by default. Set value to 1 to disable.
data-streaming-filter (optional) Set streaming filter e.g. "nxp-bitrate-0750" for max 750kbit max bitrate.
data-exit-mode (optional)

Defines player exit screen

 • `replay`
 • `loop`
 • `load`
common attributes This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-nexxtv-player rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub