AMP

amp-onetap-google

Description

Displays Google One Tap.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-onetap-google" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-onetap-google-0.1.js"></script>

Supported Layouts

Overview

amp-onetap-google displays Google One Tap sign-in.

Example

<amp-onetap-google
  layout="nodisplay"
  data-src="https://example.com/onetap"
></amp-onetap-google>

After a successful sign-in, amp-access and/or amp-subscriptions are refreshed on the page.

Attributes

data-src (required) The URL of the intermediate iframe. You can use URL substitution variables to pass values like ACCESS_READER_ID.
common attributes This element includes common attributes extended to AMP components.
Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub