AMP

amp-playbuzz

Description

Displays any Playbuzz item content (e.g., list, poll, etc.).

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-playbuzz" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-playbuzz-0.1.js"></script>

Supported Layouts

Can be any item URL taken from playbuzz.com.

Examples

Playbuzz Item by plain url (without info, share-buttons, comments)

<amp-playbuzz
  src="https://www.playbuzz.com/HistoryUK/10-classic-christmas-movies"
  height="500"
>
</amp-playbuzz>

Playbuzz Item by item-id (can be found in the item's embed code)

<amp-playbuzz data-item="a6aa5a14-8888-4618-b2e3-fe6a30d8c51b" height="500">
</amp-playbuzz>

With optional parameters (info, share-buttons, comments):

<amp-playbuzz
  src="https://www.playbuzz.com/HistoryUK/10-classic-christmas-movies"
  height="500"
  data-item-info="true"
  data-share-buttons="true"
  data-comments="true"
>
</amp-playbuzz>

Required attributes

One of the following is required:

src The URL for the Playbuzz item. Can be any item URL taken from playbuzz.com
data-item The item id for the Playbuzz item. Can be taken from the item's embed code (at the item's page at playbuzz website)

Note: If both attributes are present, data-item is used.

Optional attributes

data-item-info (optional) Indicates whether to display data info, such as creation date, creator name, etc.
data-share-buttons (optional) Indicates whether to display share buttons.
data-comments (optional) Indicates whether to display users' comments.
common attributes This element includes [common attributes](https://amp.dev/documentation/guides-and-tutorials/learn/common_attributes) extended to AMP components.

Validation

See amp-playbuzz rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub