AMP

amp-redbull-player

Description

Displays a Red Bull Video Player.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-redbull-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-redbull-player-0.1.js"></script>

Example

<amp-redbull-player
  id="rbvideo"
  data-param-videoid="rrn:content:videos:3965a26c-052e-575f-a28b-ded6bee23ee1:en-INT"
  data-param-skinid="com"
  data-param-locale="en"
  height="360"
  width="640"
></amp-redbull-player>

Attributes

data-param-videoid (required) The video ID.
data-param-skinid (optional) The ID of the skin to display. Value can be stv or com. Defaults to com
data-param-locale (optional) String value for the tracking configuration..
id (optional) Selector for the amp-analytics triggers configuration.

Validation

See [amp-redbull-player rules](https://github.com/ampproject/amphtml/blob/main/extensions/amp-redbull-player/validator-amp-player-player.protoascii) in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub