AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format ads!

amp-soundcloud

 
You can now use this component outside valid AMP documents using the experimental Bento version of this component. Learn more in our Bento guide.

Description

Displays a Soundcloud clip.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-soundcloud" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-soundcloud-0.1.js"></script>

Examples

With the responsive layout, the width and height from the example should yield correct layouts for 1:1 aspect ratio embeds:

Visual Mode:

<amp-soundcloud
  width="480"
  height="480"
  layout="responsive"
  data-trackid="243169232"
  data-visual="true"
></amp-soundcloud>

Classic Mode:

<amp-soundcloud
  width="480"
  height="480"
  layout="responsive"
  data-trackid="243169232"
  data-color="ff5500"
></amp-soundcloud>

Attributes

data-trackid This attribute is required if data-playlistid is not defined.
The value for this attribute is the ID of a track, an integer.
data-playlistid This attribute is required if data-trackid is not defined. The value for this attribute is the ID of a playlist, an integer.
data-secret-token (optional) The secret token of the track, if it is private.
data-visual (optional) If set to true, displays full-width "Visual" mode; otherwise, it displays as "Classic" mode. The default value is false.
data-color (optional) This attribute is a custom color override for the "Classic" mode. The attribute is ignored in "Visual" mode. Specify a hexadecimal color value, without the leading # (e.g., data-color="e540ff").
width and height The layout for amp-soundcloud is set to fixed-height and it fills all of the available horizontal space. This is ideal for the "Classic" mode, but for "Visual" mode, it's recommended that the height is 300px, 450px or 600px, as per Soundcloud embed code. This will allow the clip's internal elements to resize properly on mobile.

Validation

See amp-soundcloud rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub