AMP

Thank you!

amp-story-page-attachment

Description

An additional pane of content that can be associated with a single page of an AMP story.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-story" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-story-1.0.js"></script>

Usage

Story page attachments allow you to provide additional content in the form of a link or inline AMPHTML content to specific pages. This content can be revealed by users through a "swipe up" gesture, or a tap on the call to action element. A UI prompt to open the attachment will automatically be added at the bottom of every page that configured an attachment.

AMP Story page attachment

<amp-story-page id="foo">
 <amp-story-grid-layer template="fill">
  <amp-img src="https://example.ampproject.org/helloworld/bg1.jpg" width="900" height="1600">
 </amp-story-grid-layer>
 <amp-story-page-attachment layout="nodisplay">
  <h1>My title</h1>
  <p>Lots of interesting text with <a href="https://example.ampproject.org">links</a>!</p>
  <p>More text and a YouTube video!</p>
  <amp-youtube
    data-videoid="b4Vhdr8jtx0"
    layout="responsive"
    width="480" height="270">
  </amp-youtube>
  <p>And a tweet!</p>
  <amp-twitter
    data-tweetid="885634330868850689"
    layout="responsive"
    width="480" height="270">
  </amp-twitter>
 </amp-story-page-attachment>
</amp-story-page>

Placement

The <amp-story-page-attachment> element must be the last child of <amp-story-page>, and must have the layout="nodisplay" attribute. The attachment AMPHTML content is expected to be provided inline in your AMP Story, within this <amp-story-page-attachment> tag.

Both amp-story-cta-layer and amp-story-page-attachment must be the last child tag of an amp-story-page. Because of this, you may include neither or one, but not both.

Linked content

When providing a href attribute as page attachment, the respective URL is opened when the user activates the page attachment.

<amp-story-page-attachment layout="nodisplay" href="https://www.example.com">
</amp-story-page-attachment>

Inline content

As an alternative to linking a page attachment, you may also provide inline AMP HTML as the page attachment.

Story page attachments allow the same HTML elements as AMP Story along with additional components listed below, such as third party video players or social media embeds. This means you can add additional content that is too verbose or disallowed in an AMP Story page.

List of allowed AMP components in a page attachment
 • <amp-3d-gltf>
 • <amp-3q-player>
 • <amp-accordion>
 • <amp-audio>
 • <amp-beopinion>
 • <amp-bodymovin-animation>
 • <amp-brid-player>
 • <amp-brightcove>
 • <amp-byside-content>
 • <amp-call-tracking>
 • <amp-carousel>
 • <amp-dailymotion>
 • <amp-date-countdown>
 • <amp-embedly-card>
 • <amp-facebook>
 • <amp-facebook-comments>
 • <amp-facebook-like>
 • <amp-facebook-page>
 • <amp-fit-text>
 • <amp-fx-collection>
 • <amp-fx-flying-carpet>
 • <amp-gfycat>
 • <amp-gfycat>
 • <amp-gist>
 • <amp-gist>
 • <amp-google-document-embed>
 • <amp-hulu>
 • <amp-ima-video>
 • <amp-image-slider>
 • <amp-img>
 • <amp-imgur>
 • <amp-instagram>
 • <amp-izlesene>
 • <amp-jwplayer>
 • <amp-kaltura-player>
 • <amp-list>
 • <amp-live-list>
 • <amp-mathml>
 • <amp-megaphone>
 • <amp-mowplayer>
 • <amp-nexxtv-player>
 • <amp-o2-player>
 • <amp-ooyala-player>
 • <amp-pan-zoom>
 • <amp-pinterest>
 • <amp-playbuzz>
 • <amp-powr-player>
 • <amp-reach-player>
 • <amp-reddit>
 • <amp-riddle-quiz>
 • <amp-soundcloud>
 • <amp-springboard-player>
 • <amp-timeago>
 • <amp-twitter>
 • <amp-video>
 • <amp-video-iframe>
 • <amp-vimeo>
 • <amp-vine>
 • <amp-viqeo-player>
 • <amp-vk>
 • <amp-wistia-player>
 • <amp-yotpo>
 • <amp-youtube>

Attributes

data-cta-text

Customizes the call to action text displayed on the UI prompt to open the attachment. Default: "Swipe up"

<amp-story-page-attachment layout="nodisplay" data-cta-text="Read more"
 >...</amp-story-page-attachment
>

data-title

Displays the provided title in the page attachment header. Default: null

<amp-story-page-attachment layout="nodisplay" data-title="My title"
 >...</amp-story-page-attachment
>

theme

Enables light or dark mode for the page attachment header and content background. Values: "light" (default), "dark"

<amp-story-page-attachment layout="nodisplay" theme="dark">
 ...
</amp-story-page-attachment>
Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub