AMP

amp-yotpo

Description

Embeds a Yotpo on-site widget.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-yotpo" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-yotpo-0.1.js"></script>

Overview

You can use the amp-yotpo extension to display Yotpo on-site widgets.

Example: Display the Yotpo bottom line widget

<amp-yotpo
 width="550"
 height="100"
 data-app-key="liSBkl621ZZsb88tsckAs6Bzx6jQeTJTv8CDf8y5"
 data-widget-type="BottomLine"
 data-product-id="9408616206"
>
</amp-yotpo>

Example: Display the reviews widget

<amp-yotpo
 width="550"
 height="700"
 layout="responsive"
 data-app-key="liSBkl621ZZsb88tsckAs6Bzx6jQeTJTv8CDf8y5"
 data-widget-type="MainWidget"
 data-product-id="9408616206"
 data-name="hockey skates"
 data-url="https://ranabram.myshopify.com/products/hockey-skates"
 data-image-url="https://ichef.bbci.co.uk/news/320/media/images/83351000/jpg/_83351965_explorer273lincolnshirewoldssouthpicturebynicholassilkstone.jpg"
 data-descriptipn="skates"
 data-yotpo-element-id="1"
>
</amp-yotpo>

Attributes

data-app-key (required) Specifies the account app key. For example, liSBkl621ZZsb88tsckAs6Bzx6jQeTJTv8CDf8y5.
data-** (optional) Each Yotpo widget has optional data attributes. For example, the reviews widget has an optional attribute named product-id. Refer to Yottpo's documentation for which attributes to specify.
When using the amp-yotpo extension, for each corresponding Yotpo attribute prepend data to the attribute. For example, the product-id attribute becomes data-product-id.
title (optional) Define a title attribute for the component. The default is Yotpo widget.
common attributes This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-yotpo rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub