AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format email!

amp-brightcove

Description

Displays a Brightcove Video Cloud or Perform player.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-brightcove" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-brightcove-0.1.js"></script>

Usage

An amp-brightcove component displays the Brightcove Player as used in Brightcove's Video Cloud or Brightcove Player.

The width and height attributes determine the aspect ratio of the player embedded in responsive layouts.

<amp-brightcove
  data-account="12345"
  data-player="default"
  data-embed="default"
  data-video-id="1234"
  layout="responsive"
  width="480"
  height="270"
>
</amp-brightcove>

Player Configuration

Make sure you configure players used with the AMP Support plugin to support AMP's video interface. See Brightcove's support documentation for player configuration instructions.

Component Attributes

data-account

The Brightcove Video Cloud or Perform account id.

data-player or data-player-id

The Brightcove player id. This is a GUID, shortid or "default". The default value is "default".

data-player is preferred. data-player-id is also supported for backwards-compatibility.

data-embed

The Brightcove player id. This is a GUID or "default". The default value and most common value is "default".

data-video-id

The Video Cloud video id. Most Video Cloud players will need this.

This is not used for Perform players by default; use it if you have added a plugin that expects a videoId param in the query string.

data-playlist-id

The Video Cloud playlist id. For AMP HTML uses a video id will normally be used instead. If both a playlist and a video are specified, the playlist takes precedence.

This is not used for Perform players by default; use it if you have added a plugin that expects a playlistId param in the query string.

data-referrer

Sets the referrer to be used for the Video Cloud analytics within the player. Requires Brightcove Player version v6.25.0+. This supports AMP variables such as EXTERNAL_REFERRER.

data-param-*

All data-param-* attributes will be added as query parameters to the player iframe src. This may be used to pass custom values through to player plugins, such as ad parameters or video ids for Perform players.

Keys and values will be URI encoded. Keys will be camel cased.

  • data-param-language="de" becomes &language=de
  • data-param-custom-ad-data="key:value;key2:value2" becomes &customAdData=key%3Avalue%3Bkey2%3Avalue2

autoplay

If this attribute is present, and the browser supports autoplay, the video will be automatically played as soon as it becomes visible. There are some conditions that the component needs to meet to be played, which are outlined in the Video in AMP spec.

dock

Requires amp-video-docking extension. If this attribute is present and the video is playing manually, the video will be "minimized" and fixed to a corner or an element when the user scrolls out of the video component's visual area.

For more details, see documentation on the docking extension itself.

If amp-consent is used, adding data-block-on-consent="_till_responded" will delay player load until the consent state is resolved. The consent state is passed to the player's iframe as query parameters for customisation of advertising implementations in the player. See Brightcove's support documentation for player configuration instructions.

Common attributes

This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-brightcove rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub