AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format email!

amp-facebook-comments

Description

Embeds the Facebook comments plugin.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-facebook-comments" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-facebook-comments-0.1.js"></script>

Usage

Use the amp-facebook-comments component to embed the Facebook comments plugin.

<amp-facebook-comments
  width="486"
  height="657"
  layout="responsive"
  data-numposts="5"
  data-href="http://www.directlyrics.com/adele-25-complete-album-lyrics-news.html"
>
</amp-facebook-comments>

Attributes

data-href

The URL of the comments page. For example, http://www.directlyrics.com/adele-25-complete-album-lyrics-news.html.

data-locale (optional)

By default, the locale is set to user's system language; however, you can specify a locale as well.

For details on strings accepted here please visit the Facebook API Localization page.

data-numposts (optional)

The number of comments to show. Currently Facebook SDK limits this to max 100. For details, see the Facebook comments documentation.

data-order-by (optional)

The order to use when displaying comments. For details, see the Facebook comments documentation.

title (optional)

Define a title attribute for the component to propagate to the underlying <iframe> element. The default value is "Facebook comments".

Common attributes

This element includes common attributes extended to AMP components.

Deprecated attributes

data-colorscheme (optional)

The color scheme. For details, see the Facebook comments documentation.

Note: This is no longer supported by Facebook. For more details, follow our our tracking issue and Facebook's bug report.

Validation

See amp-facebook-comments rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub