AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format email!

amp-vimeo

Description

Displays a Vimeo video.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-vimeo" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-vimeo-0.1.js"></script>

Example

With responsive layout, the width and height from the example should yield correct layouts for 16:9 aspect ratio videos:

<amp-vimeo
  data-videoid="27246366"
  layout="responsive"
  width="500"
  height="281"
></amp-vimeo>

Attributes

data-videoid (required) The Vimeo video id found in every Vimeo video page URL For example, 27246366 is the video id for the following url: https://vimeo.com/27246366.
autoplay If this attribute is present, and the browser supports autoplay, the video will be automatically played as soon as it becomes visible. There are some conditions that the component needs to meet to be played, which are outlined in the Video in AMP spec.
do-not-track If this attribute is present the player will be blocked from tracking any session data, including all cookies and stats. (It has the same effect as enabling a Do Not Track setting in your browser). See the 'dnt' parameter in the Vimeo oEmbed Documentation
common attributes This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-vimeo rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub