AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format stories!

amp-action-macro

Experimental

Description

Creates reusable actions.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-action-macro" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-action-macro-0.1.js"></script>

The amp-action-macro component allows for the creation of reusable actions.

Usage

amp-action-macro creates AMP action macros that you can reuse as needed. Each action macro needs an id and an action to execute. You can call the action macro by its id and pass it arguments that alter its behavior.

Example

<amp-action-macro
 id="closeNavigations"
 execute="AMP.setState({nav1: 'close', nav2: 'close})"
></amp-action-macro>
<button on="tap:closeNavigations.execute()">Close all</button>
<div on="tap:closeNavigations.execute()">Close all</div>
<!--
 You can provide arguments in the macro.
-->
<amp-carousel id="carousel" ...>...</amp-carousel>

<amp-action-macro
 id="carousel-macro"
 execute="carousel.goToSlide(index=foo), carousel.goToSlide(index=bar)"
 arguments="foo, bar"
></amp-action-macro>
<button on="tap:carousel-macro.execute(foo=1, bar=2)">
 Go to slide 1 then 2
</button>

Attributes

id

Used to uniquely identify the action. This id is referenced in an action invocation.

execute

The action to invoke. Any valid amp action is allowed here.

<amp-action-macro
 id="navigate-action"
 execute="AMP.navigateTo(url='http://www.ampproject.org')"
></amp-action-macro>

<amp-action-macro
 id="refresh-amp-list"
 execute="ampList.refresh()"
></amp-action-macro>
<amp-list id="ampList" src="...">...</amp-list>

<button on="tap:navigate-action.execute()"></button>

<button on="tap:refresh-amp-list.execute()"></button>

arguments

Used to define arguments that can be used in the called invocation and substituted in the amp action macro call.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub