AMP

amp-brid-player

Description

Displays a Brid.tv player.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-brid-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-brid-player-0.1.js"></script>

An amp-brid-player displays the Brid Player used in Brid.tv Video Platform.

The width and height attributes determine the aspect ratio of the player embedded in responsive layouts.

<amp-brid-player
 data-partner="264"
 data-player="4144"
 data-video="13663"
 layout="responsive"
 width="480"
 height="270"
>
</amp-brid-player>

autoplay

If this attribute is present, and the browser supports autoplay:

 • the video is automatically muted before autoplay starts
 • when the video is scrolled out of view, the video is paused
 • when the video is scrolled into view, the video resumes playback
 • when the user taps the video, the video is unmuted
 • if the user has interacted with the video (e.g., mutes/unmutes, pauses/resumes, etc.), and the video is scrolled in or out of view, the state of the video remains as how the user left it. For example, if the user pauses the video, then scrolls the video out of view and returns to the video, the video is still paused.

data-partner

The Brid.tv partner ID.

data-player

The Brid.tv player ID. Specific to every partner.

data-video

The Brid.tv video ID. Embed code must either have video, playlist, carousel or outstream attribute.

data-playlist

The Brid.tv playlist ID or custom string value for dynamic playlists. Embed code must either have video, playlist, carousel or outstream attribute.

The Brid.tv carousel ID. Embed code must either have video, playlist, carousel or outstream attribute.

data-outstream

The Brid.tv outstream unit ID. Embed code must either have video, playlist, carousel or outstream attribute.

data-dynamic

Parameter used to specify type of dynamic playlist, e.g. latest, channel, tag.

dock

Requires amp-video-docking extension. If this attribute is present and the video is playing manually, the video will be "minimized" and fixed to a corner or an element when the user scrolls out of the video component's visual area.

For more details, see documentation on the docking extension itself.

Common attributes

This element includes common attributes extended to AMP components.

Actions

play

Plays the video.

pause

Pauses the video.

mute

Mutes the video.

unmute

Unmutes the video.

fullscreenenter

Takes the video to fullscreen.

Validation

See amp-brid-player rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub