AMP

amp-connatix-player

Description

Displays a cloud-hosted Connatix Player.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-connatix-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-connatix-player-0.1.js"></script>

Usage

Displays a cloud-hosted Connatix Player.

The width and height attributes determine the aspect ratio of the player embedded in responsive layouts.

Example:

<amp-connatix-player
  data-player-id="03ef71d8-0941-4bff-94f2-74ca3580b497"
  layout="responsive"
  width="16"
  height="9"
>
</amp-connatix-player>

Attributes

data-player-id

Connatix player id. This can be found at the Video Players section in the Connatix management dashboard.

data-media-id (optional)

Connatix media id. This represents the unique ID of any media in your Library. This can be found at the Library section in the Connatix management dashboard.

data-param-\*

All data-param-* prefixed attributes are turned into URL parameters and passed to iframe src.

dock

Requires amp-video-docking extension. If this attribute is present and the video is playing manually, the video will be "minimized" and fixed to a corner or an element when the user scrolls out of the video component's visual area. For more details, see documentation on the docking extension itself.

Common attributes

This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-connatix-player rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub