AMP

amp-facebook-page

Description

Embeds the Facebook page plugin.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-facebook-page" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-facebook-page-0.1.js"></script>

Usage

Use the amp-facebook-page component to embed the Facebook page plugin.

<amp-facebook-page
  width="340"
  height="130"
  layout="fixed"
  data-hide-cover="true"
  data-href="https://www.facebook.com/imdb/"
>
</amp-facebook-page>

Attributes

Attributes

data-href

The absolute URL of the Facebook page. For example, https://www.facebook.com/imdb/.

data-locale (optional)

By default, the locale is set to the user's system language; however, you can specify a locale as well. For details, visit the Facebook API Localization page.

data-tabs (optional)

Specifies the tabs to render (i.e., timeline, events, messages). Use a comma-separated list to add multiple tabs (e.g., timeline, events). By default, the Facebook page plugin shows the timeline activity.

data-hide-cover (optional)

Hides the cover photo in the header. Default value is false.

data-show-facepile (optional)

Shows profile photos of friends who like the page. Default value is true.

data-hide-cta (optional)

Hides the custom call to action button (if available). Default value is false.

data-small-header (optional)

Uses the small header instead. Default value is false.

title (optional)

Define a title attribute for the component to propagate to the underlying <iframe> element. The default value is "Facebook page".

Common attributes

This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-facebook-page rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub