AMP

amp-izlesene

Description

Displays an Izlesene video.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-izlesene" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-izlesene-0.1.js"></script>

Example

With responsive layout the width and height from the example should yield correct layouts for 16:9 aspect ratio videos:

<amp-izlesene
  data-videoid="7221390"
  layout="responsive"
  width="480"
  height="270"
></amp-izlesene>

Attributes

data-videoid (required) The ID of the Izlesene video, which can be found in the Izlesene video page URL. For example, in https://www.izlesene.com/video/yayin-yok/7221390, the video ID is 7221390.
data-param-showrel (optional) This is an optional attribute that indicates whether to show related content. This functionality is not available for iOS devices.

  • Accepted values: `1` or `0`
  • Default value: `1`
data-param-showreplay (optional) This is an optional attribute that indicates whether to show the replay button at the end of the content.

  • Accepted values: `1` or `0`
  • Default value: `1`
common attributes This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-izlesene rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub