AMP

amp-reddit

Description

Displays a Reddit comment or post embed.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-reddit" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-reddit-0.1.js"></script>

Ví dụ

Examples

Use the amp-reddit component to embed a Reddit post or comment.

Example: Embedding a Reddit post

<amp-reddit
 layout="responsive"
 width="300"
 height="400"
 data-embedtype="post"
 data-src="https://www.reddit.com/r/me_irl/comments/52rmir/me_irl/?ref=share&amp;ref_source=embed"
>
</amp-reddit>

Example: Embedding a Reddit comment

<amp-reddit
 layout="responsive"
 width="400"
 height="400"
 data-embedtype="comment"
 data-src="https://www.reddit.com/r/sports/comments/54loj1/50_cents_awful_1st_pitch_given_a_historical/d8306kw"
 data-uuid="b1246282-bd7b-4778-8c5b-5b08ac0e175e"
 data-embedcreated="2016-09-26T21:26:17.823Z"
 data-embedparent="true"
 data-embedlive="true"
>
</amp-reddit>

Attributes

data-embedtype (required) The type of embed, either post or comment.
data-src (required) The permamlink uri for the post or comment.
data-uuid The provided UUID for the comment embed. Supported when data-embedtype is comment.
data-embedcreated The datetime string for the comment embed. Supported when data-embedtype is comment.
data-embedparent The datetime string for the comment embed. Supported when data-embedtype is comment.
data-embedlive Indicates whether the embedded comment should update if the original comment is updated. Supported when data-embedtype is comment.
title Define a title attribute for the component. The default is Reddit.
common attributes This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-reddit rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub