AMP
  • websites

amp-audio

Introduction

AMP replaces the HTML5 audio tag with its own version: amp-audio. The amp-audio component can only be used for direct HTML5 audio file embeds.

Setup

Import the amp-audio component.

<script async custom-element="amp-audio" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js"></script>

Basic usage

The amp-audio component loads the audio resource specified by its src attribute at a time determined by the runtime. amp-audio doesn't support a responsive layout by default, but you can achieve the same by combining a fixed height with width="auto".

Your browser doesn’t support HTML5 audio
<amp-audio width="auto" height="50" src="https://ia801402.us.archive.org/16/items/EDIS-SRP-0197-06/EDIS-SRP-0197-06.mp3">
  <div fallback>Your browser doesn’t support HTML5 audio</div>
</amp-audio>

Custom media notification

With the implementation of the MediaSessionAPI on AMP, you can now show rich notifications that describe the playing media through the `artist`, `album`, `artwork` and `title` attributes. Learn more by following [this tutorial](/advanced/rich_media_notifications/).

Your browser doesn’t support HTML5 audio
<amp-audio src="https://storage.googleapis.com/media-session/sintel/snow-fight.mp3" artwork="https://storage.googleapis.com/media-session/sintel/artwork-512.png" title="Snow Fight" album="Jan Morgenstern" artist="Sintel" height="50" width="auto" controls>
  <div fallback>Your browser doesn’t support HTML5 audio</div>
</amp-audio>

Disabling controls

Audio controls are added by default and are the same as controlsList attribute of HTML5 video element. For example, you can use them to disable the download button.

Your browser doesn’t support HTML5 audio
<amp-audio width="auto" height="50" src="https://ia801402.us.archive.org/16/items/EDIS-SRP-0197-06/EDIS-SRP-0197-06.mp3" controlslist="nodownload">
  <div fallback>Your browser doesn’t support HTML5 audio</div>
</amp-audio>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub