AMP
 • websites

amp-font

Introduction

Learn how to use the amp-font component to trigger and monitor the loading of custom fonts on AMP pages.

Setup

Import the amp-font component.

<script async custom-element="amp-font" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-font-0.1.js"></script>

Define custom CSS rules to style your document depending on whether a font was loaded successfully or not. Find out about all the supported css classes here.

<style amp-custom>
:root {
 --color-error: #B00020;
 --color-primary: #005AF0;
}
@font-face {
 font-family: 'UnavailableFont';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: url(fonts/UnavailableFont.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Comic AMP';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Comic AMP'), url(/static/samples/fonts/ComicAMP.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Comic AMP 2';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Comic AMP'), url(/static/samples/fonts/ComicAMP2.ttf) format('truetype');
}

.unavailable-font-loaded .unavailable-font {
 font-family: 'UnavailableFont';
}
.comicamp-loaded .comicamp {
 font-family: 'Comic AMP';
}
.comicamp2-loaded .comicamp2 {
 font-family: 'Comic AMP 2';
}
.comicamp-loading .comicamp,
.comicamp2-loading .comicamp2,
.unavailable-font-loading .unavailable-font {
 color: var(--color-primary);
}
.comicamp-missing .comicamp,
.comicamp2-missing .comicamp2,
.unavailable-font-missing .unavailable-font {
 color: var(--color-error);
}
</style>

Existing font

The amp-font components needs to be embedded inside the body or the head. Use the attribute timeout to specify the time in milliseconds to wait until the font becomes available. This attribute is optional and it's default value is 3000. Use on-error-remove-class, on-error-add-class, on-load-remove-class, on-load-add-class to specify the CSS classes to be used if the font loads correctly or not. This sample demonstrates that amp-font will add the class comicamp-loaded to the root element if the font is downloaded.

This text is displayed in red if the font `Comic AMP` is not available.

<amp-font layout="nodisplay" font-family="Comic AMP" timeout="2000" on-error-remove-class="comicamp-loading" on-error-add-class="comicamp-missing" on-load-remove-class="comicamp-loading" on-load-add-class="comicamp-loaded">
</amp-font>
<p class="comicamp">
 This text is displayed in red if the font `Comic AMP` is not available.
</p>

Unavailable font

amp-font will add a class unvailable-font-missing to the root element in this sample.

This text is displayed in red if the font `UnavailableFont` is not available.

<amp-font layout="nodisplay" font-family="UnavailableFont" timeout="2000" on-error-remove-class="unavailable-font-loading" on-error-add-class="unavailable-font-missing" on-load-remove-class="unavailable-font-loading" on-load-add-class="unavailable-font-loaded">
</amp-font>
<p class="unavailable-font">
 This text is displayed in red if the font `UnavailableFont` is not available.
</p>

Using only cached fonts

Set timeout="0" to load the font only if already in cache.

This text is displayed in red if the font `Comic AMP 2` is not cached.

<amp-font layout="nodisplay" font-family="Comic AMP 2" timeout="0" on-error-remove-class="comicamp2-loading" on-error-add-class="comicamp2-missing" on-load-remove-class="comicamp2-loading" on-load-add-class="comicamp2-loaded">
</amp-font>
<p class="comicamp2">
 This text is displayed in red if the font `Comic AMP 2` is not cached.
</p>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub