AMP
  • websites

amp-pinterest

Introduction

The amp-pinterest component allows embedding a save button or pin widget.

Setup

Import the amp-pinterest component in the header.

<script async custom-element="amp-pinterest" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-pinterest-0.1.js"></script>

Save button

Set data-do to buttonPin to enable pinning content on your site. These attributes are required:

  • data-url: the URL to be shared.
  • data-media the absolute image URL to be pinned.
  • data-description: the default description that appears in the pin create form.
<amp-img src="/static/samples/img/amp.jpg" width="300" height="169" alt="an image"></amp-img>
<amp-pinterest height="18" width="56" data-do="buttonPin" data-url="https://amp.dev/documentation/examples/" data-media="https://amp.dev/documentation/examples/" data-description="amp-pinterest in action">
</amp-pinterest>

Embed pin widget

To embed the pin widget, set data-do to embedPin. The data-url attribute must contain the fully-qualified URL of the Pinterest resource.

<amp-pinterest width="236" height="326" data-do="embedPin" data-url="https://www.pinterest.com/pin/228065168607834583/">
</amp-pinterest>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub