AMP
 • websites

amp-google-vrview-image

Experimental

Ví dụ này sử dụng tính năng thử nghiệm sau: amp-google-vrview-image. Kích hoạt thử nghiệm thông qua nút dưới đây. Một số thành phần cũng yêu cầu AMP Dev Channel được bật. Learn more about experimental features.

Introduction

The amp-google-vrview-image extension allows embedding 360 degree VR media into AMP pages.

If experimenting with this sample on a desktop web browser, you can interact with the displayed image by clicking on it and dragging the mouse around. The best way to perceive the effects enabled by this component is to view it on a mobile device and interact with the images by moving the device around using the cardboard viewer.

The attributes supported by this component are:

 • src: the source of the image being displayed
 • stereo: if provided, the image is considered to be a stereoscopic image; otherwise it is a monoscopic image.
 • yaw: initial yaw rotation of the viewer
 • yaw-only: if specified, restrict motion to yaw rotations only

Setup

Import the amp-google-vrview-image component in the header.

<script async custom-element="amp-google-vrview-image" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-google-vrview-image-0.1.js"></script>

Basic usage

By default amp-google-vrview-image expects a mono image and the yaw value is 0.

<amp-google-vrview-image src="https://storage.googleapis.com/vrview/examples/coral.jpg"
 width="400"
 height="300"
 layout="responsive">
</amp-google-vrview-image>

Stereo

Add the stereo attribute for stereoscopic images

<amp-google-vrview-image src="https://storage.googleapis.com/vrview/examples/coral.jpg"
 stereo
 width="400"
 height="300"
 layout="responsive">
</amp-google-vrview-image>

Yaw

Add the stereo attribute for stereoscopic images. The initial yaw value is 90 degrees

<amp-google-vrview-image src="https://storage.googleapis.com/vrview/examples/coral.jpg"
 stereo
 yaw="90"
 width="400"
 height="300"
 layout="responsive">
</amp-google-vrview-image>

Yaw-only

Use the yaw-only attribute to restrict motion to the yaw axis only

<amp-google-vrview-image src="https://storage.googleapis.com/vrview/examples/coral.jpg"
 stereo
 yaw-only
 width="400"
 height="300"
 layout="responsive">
</amp-google-vrview-image>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub