AMP
 • websites

OAuth2 Login

Introduction

This sample showcases how to use amp-access to allow an OAuth2-based login flow on your AMP pages, such as Google, Facebook and GitHub sign-in.

Setup

We need to import the amp-access component.

<script async custom-element="amp-access" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-access-0.1.js"></script>

amp-access requires the definition of 3 endpoints as documented here.

This sample allows an user to login and logout using an OAuth2-based flow. Logout is implemented by configuring a second endpoint in the login property sign-out, find more here.

<script id="amp-access" type="application/json">
{
  "authorization": "/documentation/examples/personalization/oauth2_login/status?_=RANDOM",
  "noPingback": "true",
  "login": {
   "facebook-sign-in": "/documentation/examples/personalization/oauth2_login/login/facebook",
   "google-sign-in": "/documentation/examples/personalization/oauth2_login/login/google",
   "github-sign-in": "/documentation/examples/personalization/oauth2_login/login/github",
   "sign-out": "/documentation/examples/personalization/oauth2_login/logout"
  },
  "authorizationFallbackResponse": {
    "error": true,
    "loggedIn": false
  }
}
</script>

Implementation

We use amp-access to integrate an OAuth2-based login and to show and hide the login button depending on whether the user is logged in. on="tap:amp-access.login-google-sign-in" specifies which action should be taken when clicking on the login button: login defines the property inside the amp-access json configuration, while google-sign-in defines the endpoint.

Please login to view content

<div amp-access="NOT loggedIn" amp-access-hide>
 <h3>Please login to view content</h3>
 <button on="tap:amp-access.login-google-sign-in">Google Login</button>
 <button on="tap:amp-access.login-facebook-sign-in">Facebook Login</button>
 <button on="tap:amp-access.login-github-sign-in">GitHub Login</button>
</div>

When logged in, we use amp-access-template to display information returned from the authorization endpoint, in this case the user's name.

<div amp-access="loggedIn" amp-access-hide>
 <template amp-access-template type="amp-mustache">
  <p>Hello {{name}}! You are logged in.</p>
 </template>
</div>

We specify the logout via a login endpoint to be able to use the return URL environment variable.

<button amp-access="loggedIn" amp-access-hide on="tap:amp-access.login-sign-out">Logout</button>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub