AMP
  • websites

amp-bodymovin-animation

Introduction

Embed Bodymovin animations in your AMP HTML files. The amp-bodymovin-animation component embeds an AirBnB Bodymovin animation player, which renders an animation from JSON generated by Adobe After Effects. The doc describing this element can be found here and the actions supported by this element can be found on the AMP Actions and Events page here.

Setup

Import the amp-bodymovin-animation component in the header.

<script async custom-element="amp-bodymovin-animation" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-bodymovin-animation-0.1.js"></script>

Basic Usage

Embed Bodymovin animations via the src attribute.

<amp-bodymovin-animation layout="fixed" width="200" height="200" src="https://amp.dev/static/samples/json/bodymovin_red_circle.json">
</amp-bodymovin-animation>

Attributes

This section covers how you can customize the animation produced by bodymovin for your needs.

  • src - The path to the exported Bodymovin animation object. Must be https protocol.
  • loop - Indicates whether the animation should be looping or not. By default, this attribute is set to true. Values for this attribute can be: true, false, or a number value. If a number is specified, the animation loops that number of times.
  • noautoplay - By default, an animation autoplays. If this attribute is added the video waits for an action to start playing.

The following animation only loops five times.

<amp-bodymovin-animation layout="responsive" width="1920" height="1080" src="https://amp.dev/static/samples/json/bodymovin_happy_2016.json" loop="5">
</amp-bodymovin-animation>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub