AMP
  • websites

amp-gist

Introduction

The amp-gist component allows embedding of an entire gist or a single file. The fixed-height layout is the only supported layout, and it requires the height attribute. You must provide the actual height of the gist, and you can find this on the gist page by inspecting the element with developer tools (e.g. Chrome Dev Tools). Visit GitHub Gist to create a Gist.

Setup

Import the amp-gist component

<script async custom-element="amp-gist" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-gist-0.1.js"></script>

Basic usage

Embed an entire gist.

<amp-gist data-gistid="b9bb35bc68df68259af94430f012425f" layout="fixed-height" height="241">
</amp-gist>

Selecting a specific file

Embed one file out of a gist using the data-file attribute. The data-file attribute is optional.

<amp-gist data-gistid="a19e811dcd7df10c4da0931641538497" data-file="hi.c" layout="fixed-height" height="197">
</amp-gist>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub