AMP
  • websites

amp-instagram

Introduction

Use the amp-instagram component to embed instagram videos and photos into your AMP HTML files.

Setup

Import the amp-instagram component in the header

<script async custom-element="amp-instagram" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-instagram-0.1.js"></script>

Basic usage

Instagram photos are embedded via the instagram data-shortcode, which is found in every instagram photo URL. Many instagrams are square. When you set layout="responsive" any value where width and height are the same will work.

<amp-instagram data-shortcode="1totVhIFXl" width="1" height="1" layout="responsive">
</amp-instagram>

Non-square image

If the image is not square, width and height should be the actual width and height of the instagram image.

<amp-instagram data-shortcode="_hIitKIFcg" width="600" height="450" layout="responsive">
</amp-instagram>

Captions

You can include captions with the data-captioned attribute

<amp-instagram data-shortcode="BMQ8i4lBTlb" data-captioned width="1" height="1" layout="responsive">
</amp-instagram>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub