AMP
 • websites

SeatMap Multiple Selection

Introduction

This sample allows to multiple select seats in a seatmap with one click: this is useful when an user wants to book adjacent seats without clicking multiple times; go here for the basic seatmap sample.

Setup

Additionally used AMP components must be imported in the header: amp-pan-zoom for making the seatmap zoomable and scrollable

<script async custom-element="amp-pan-zoom" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-pan-zoom-0.1.js"></script>

amp-bind for enabling seat selection

<script async custom-element="amp-bind" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-bind-0.1.js"></script>

amp-list for showing a list of seats

<script async custom-element="amp-list" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-list-0.1.js"></script>

amp-mustache for rendering the amp-list content

<script async custom-template="amp-mustache" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-mustache-0.2.js"></script>

amp-selector for selecting seats on the seatmap

<script async custom-element="amp-selector" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-selector-0.1.js"></script>

Seatmap state

Here we are using an amp-state called seatMultiSelection to keep all the useful information for the seat selection.

 • we load a list of neighbours seats from the server
 • selectedSeats contains a list of selected seat ids
 • numberOfSeats contains the number of seats we want automatically select
<amp-state id="seatMultiSelection" src="https://amp.dev/static/samples/json/seatmap-neighbours.json">
 <script type="application/json">
 {
  "selectedSeats": [],
  "numberOfSeats": 3
 }
 </script>
</amp-state>

Seatmap with multiple selection

Everytime a seat is selected, we automatically select the 2 seats on the right of it. In case the number of seats on the right of the selected one are less than 2, we only select the remaining on the line.

Seat map

<div class="seatmap-container">
 <h1>Seat map</h1>
 <amp-list layout="fill" src="https://amp.dev/static/samples/json/seats.json" binding="refresh" items="." single-item noloading>
  <template type="amp-mustache">
   <amp-pan-zoom layout="fill" class="seatmap">
    <amp-selector on="select:AMP.setState({
     seatMultiSelection: {
      selectedSeats: event.selectedOptions.concat(
             seatMultiSelection.neighbours[event.selectedOptions[0]].slice(0, seatMultiSelection.numberOfSeats-1))
      }
     })" layout="fill">
     <div class="svg-container">
      <svg preserveAspectRatio="xMidYMin slice" viewBox="0 0 {{width}} {{height}}">
      {{#seats}}
       <rect option="{{id}}" role="button" tabindex="0" class="seat {{unavailable}}" [class]="seatMultiSelection.selectedSeats.indexOf('{{id}}') != -1 ? 'selected seat {{unavailable}}' : 'seat {{unavailable}}'" x="{{x}}" y="{{y}}" width="{{width}}" height="{{height}}" rx="{{rx}}" ry="{{ry}}">
     </rect>
      {{/seats}}
      </svg>
     </div>
    </amp-selector>
   </amp-pan-zoom>
  </template>
  <div placeholder>
   <svg class="disabled" viewBox="0 0 " preserveAspectRatio="xMidYMin slice">
    </svg>
   </div>
 </amp-list>
 </div>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub