AMP

Tạo các trang AMP tương tác

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format email!

Completed AMP page for this tutorial

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học được cách sử dụng ràng buộc dữ liệu và các biểu thức để xây dựng các trang AMP đẹp mắt, tương tác với amp-bind.

Sản phẩm của bạn

Bạn sẽ xây dựng một trang sản phẩm thương mại điện tử:

  • Sử dụng các thành phần AMP HTML và AMP để tạo một trải nghiệm người dùng nhanh và đa dạng.
  • Bao gồm khả năng tương tác giữa các yếu tố với việc sử dụng amp-bind.
  • Truy xuất dữ liệu của các sản phẩm bổ sung theo yêu cầu bằng cách sử dụng <amp-state>.