AMP

Harmonogram wydawania AMP

Nowa wersja AMP jest wypychana na wszystkie strony AMP co tydzień we wtorek. Gdy zmiana w AMP zostanie scalona z główną gałęzią repozytorium amphtml, zazwyczaj po 1–2 tygodniach staje się dostępna dla wszystkich użytkowników.

Kanały wydań

Środowisko uruchomieniowe i rozszerzenia AMP są dostarczane przez różne kanały wydań. Każdy kanał służy programistom oraz samemu projektowi AMP HTML. Zobacz sekcję kadencja wydawnicza, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak i kiedy kod z repozytorium ampproject/amphtml zmienia się w kompilacje wersji.

Aby określić, czy PR włączono do któregokolwiek z poniższych kanałów wydań, należy poszukać etykiet GitHub PR Use: In Canary, PR Use: In Production lub PR Use: In LTS (więcej szczegółów znajdziesz w sekcji na temat ustalania, czy Twoja zmiana jest w danej wersji).

Conocne

Kanał wydań conocnych jest aktualizowany (jak wskazuje jego nazwa) w każdą noc tygodnia. Proces ten jest zautomatyzowany i nie ma gwarancji, że dane wydanie conocne jest wolne od błędów i innych problemów. Każdej nocy po północy (czasu pacyficznego), ostatnia zatwierdzona wersja „zielona” z dnia jest wybierana jako punkt graniczny wydania. Kompilacja jest „zielona”, gdy przejdzie pomyślnie wszystkie zautomatyzowane testy.

Wydanie conocne zapewnia mechanizm pozwalający na szybkie wykrycie i rozwiązanie problemów, zanim dotrą one do kanałów wydania cotygodniowego o większym ruchu. Służy również do zmniejszenia liczby użytkowników, których dotkną nowo wprowadzone problemy.

Możliwe jest dołączenie do kanału conocnego, aby testować żądania ściągnięcia, które zostały scalone w ciągu ostatnich kilku dni. Szczegóły zawiera sekcja dotycząca dołączania w pliku [DEVELOPING.md].

Cotygodniowe

Kanały wydania cotygodniowego są uważane za podstawowe kanały wersji „wiecznie zielonych”. Co tydzień wersja beta z poprzedniego tygodnia jest promowana na wersję stabilną, a ostatnia wersja conocna z poprzedniego tygodnia jest promowana na wersję eksperymentalną i beta (patrz szczegółowy harmonogram).

Są dwa zestawy konfiguracji używanych do tworzenia kompilacji wersji: konfiguracja canary oraz konfiguracja production. Kanały wersji eksperymentalnych i beta są kompilowane z tego samego zatwierdzenia. Kanał eksperymentalny wykorzystuje jednak konfigurację canary, a kanał beta wykorzystuje konfigurację production. Konfiguracja canary umożliwia korzystanie z eksperymentalnych składników i funkcji, które mogą być wyłączone w konfiguracji production. Kanały eksperymentalny lub beta można wybrać poprzez stronę eksperymentów.

Kanał wydania stabilnego jest kompilowany w konfiguracji production i serwowany większości ruchu AMP. Kanał wydania beta jest również kompilowany z konfiguracji production, reprezentuje więc dokładnie tę kompilację, która stanie się stabilna w następnym tygodniu (z możliwością wybiórczego rozwiązywania problemów w ostatniej chwili; patrz Dodawanie kodu).

Kanały eksperymentalne i beta

Kanały beta i ekperymentalne są kandydatami na wersję wstępną następnego stabilnego wydania AMP. W każdy wtorek (z wyjątkiem tygodni, w których jest zamrożenie wydania) zeszłotygodniowa wersja conocna jest promowana na wersję beta i eksperymentalną wybraną przez programistę. Po 1-dniowym okresie, w którym sprawdzamy, czy w tych kanałach nie wprowadzono żadnych regresji funkcji lub wydajności, wystawiamy to wydanie w środę na niewielką część ruchu. Ta sama wersja jest następnie promowana na wersję stabilną we wtorek w następnym tygodniu.

Możliwe jest dołączenie do tych kanałów. Szczegóły zawiera sekcja dotycząca dołączania w pliku [DEVELOPING.md].

Dołączenie do kanału beta umożliwia:

 • testowanie i zabawy z wersją środowiska uruchomieniowego AMP, która zostanie wkrótce wydana;
 • stosowanie do zapewnienia jakości (QA) w celu upewnienia się, że witryna jest zgodna z następną wersją AMP.

Kanał eksperymentalny umożliwia:

 • testowanie i zabawę nowymi funkcjami, które nie są jeszcze dostępne dla wszystkich użytkowników;
 • stosowanie do zapewnienia jakości (QA) w celu upewnienia się, że witryna jest zgodna z nadchodzącymi funkcjami AMP, które są jeszcze w trakcie opracowywania.

Kanał eksperymentalny może być mniej stabilny i może zawierać funkcje, które nie są jeszcze dostępne dla wszystkich użytkowników.

Stabilne długookresowe (lts)

Kanał wydawania lts zapewnia poprzednią stabilną kompilację w odstępach jednomiesięcznych. W drugi poniedziałek każdego miesiąca bieżące wydanie stabilne jest promowane na wersję lts. Ten kanał nie jest zalecany dla wszystkich wydawców AMP. Jest on zapewniany, aby wydawcy, którzy chcą rzadziej przeprowadzać cykl QA na swojej stronie internetowej, mogli to zrobić poprzez podłączenie żądanych stron internetowych do kanału lts (patrz readme do lts).

W przypadku, gdy drugi poniedziałek miesiąca wypada w święto, promocja zostanie przeprowadzona po zakończeniu zamrożenia wydania.

Ważne: wydawcy korzystający z kanału wydania lts nie powinni używać nowo wprowadzonych funkcji. Ze względu na dłuższy cykl wydanie lts może być nawet siedem tygodni za HEAD z ampproject/amphtml. Zobacz sekcję Ustalanie, czy Twoja zmiana jest w danej wersji, aby sprawdzić, czy zmiana będzie gotowa z wybranym cyklem wydania.

Ustalanie, czy Twoja zmiana jest w danej wersji

Type: Release GitHub issues są używane do śledzenia statusu bieżących i przeszłych wersji; od początkowego odcięcia, do testowania przez kanały eksperymantalny/beta, do ostatecznego wydania przez kanały stabilny i lts. Zapowiedzi wersji są ogłaszane na kanale AMP Slack #release (zarejestruj się w usłudze Slack).

Zmiany obecne w danej kompilacji można ustalić na jeden z poniższych sposobów:

Kadencja wydawnicza

Jesteśmy celowo ostrożni z naszą kadencją wydawniczą.

Określając, jak często powinniśmy wypychać nowe wersje AMP do wszystkich, musimy brać pod uwagę wiele czynników, takich jak:

 • stabilność milionów witryn / miliardów stron utworzonych przy użyciu AMP
 • dodanie wersji do adresu URL, do którego może dojść podczas wypychania nowej wersji
 • pragnienie szybkiego wprowadzenia nowych funkcji

Po uwzględnieniu wszystkich tych czynników doszliśmy do 1–2 tygodniowego cyklu wypychania. Jak dotąd jest to rozsądny kompromis, ale będziemy nadal oceniać wszystkie te czynniki i w przyszłości możemy wprowadzić zmiany.

Szczegółowy harmonogram

Staramy się trzymać tego harmonogramu tak ściśle, jak to możliwe, ale komplikacje mogą skutkować opóźnieniami. Możesz śledzić najnowszy status każdego wydania w sekcji Type: Release GitHub issues i na kanale AMP Slack #release (zarejestruj się w usłudze Slack).

 • Wtorek o godzinie 11 czasu pacyficznego: tworzone są nowe kompilacje eksperymentalne i beta wersji z najnowszej kompilacji głównej, która przeszła wszystkie nasze testy i są wypychane do użytkowników AMP, którzy wybrali odpowiednio kanał eksperymentalny AMP lub kanał beta AMP.
 • Środa: sprawdzamy zgłoszenia usterek użytkowników kanału eksperymentalnego i kanału beta, a jeśli wszystko wygląda dobrze, wypychamy wersję beta do 1% stron AMP.
 • Czwartek–poniedziałek: nadal monitorujemy wskaźniki błędów i zgłoszenia usterek użytkowników kanału eksperymentalnego i kanału beta oraz 1% stron z kompilacjami eksperymentalnymi/beta.
 • Wtorek w następnym tygodniu: kompilacja beta jest w pełni promowana na stabilną (tzn. wszystkie strony AMP będą odtąd używać tej kompilacji).

Zamrożenia wersji

Zdarzają się sytuacje, w których pomijamy wydanie AMP do produkcji, znane jako zamrożenie wersji.

W przypadku ogłoszenia tygodniowego zamrożenia wersji na tydzień N:

 • Kompilacja wersji z poprzedniego tygodnia pozostaje w kanale eksperymentalnym/beta przez dodatkowy tydzień, tzn. odcięcie wersji w tygodniu N-1 nie jest jak zwykle wypychane do kanału stabilnego w tygodniu N. Zamiast tego, zostanie ona wypchnięta do kanału stabilnego w tygodniu N+1.
 • Nowa kompilacja wersji nie jest wykonywana w tygodniu zamrożenia (tygodniu N).
 • Normalny harmonogram zostanie wznowiony w tygodniu N+1, tzn. wersje eksperymentalna/beta zostaną odcięte w tygodniu N+1 i awansują do wersji stabilnej w tygodniu N+2.
 • Jeśli promocja wersji stabilnej promowanej podczas tygodnia N-1 była pierwotnie zaplanowana jako pormocja do wersji lts podczas tygodnia N, teraz zostanie awansowana do wersji lts w poniedziałek tygodnia N+1.
 • Wersje conocne są nadal generowane i promowane, ponieważ są w pełni zautomatyzowane.

Do zamrożenia wersji może dojść w następujących sytuacjach:

 • Gdy nie ma wystarczającej liczby osób, dla których można wypchnąć wydanie AMP do kanału stabilnego i monitorować ją. Obecnie większość osób wykonujących wydania AMP przebywa w Stanach Zjednoczonych, więc zazwyczaj będą to tygodnie największych amerykańskich świąt — Dnia Niepodległości (4 lipca), Święta Dziękczynienia (czwarty czwartek listopada), Bożego Narodzenia (25 grudnia) i Sylwestra/Nowego Roku (31 grudnia/1 stycznia).
 • W sytuacjach nagłych, takich jak problem dotyczący zabezpieczeń lub prywatności, określonych przez techniczny komitet sterujący (TSC) lub osoby dokonujące wydania.
 • W innych sytuacjach, w których stabilność bazy kodu jest uważana za szczególnie ważną według TSC.

We wszystkich przypadkach z wyjątkiem sytuacji nagłych zamrożenia wersji są zapowiadane z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

Należy pamiętać, że o ile nie ogłoszono inaczej, zamrożenie wersji nie oznacza zamrożenia kodu. Podczas zamrożenia wersji kod można nadal pisać, sprawdzać i scalać.