AMP

Wyzwalanie animacji CSS i przejść

Animacje CSS umożliwiają przejście elementów internetowych z jednej konfiguracji stylu CSS do innej. Przeglądarka może uruchamiać zdefiniowane animacje podczas ładowania, ale animacje CSS wyzwalane zdarzeniami polegają na dodawaniu i usuwaniu klas. AMP obsługuje oba typy animacji.

CSS stosuj wówczas, gdy masz mniejszą, zamkniętą animację, która nie musi być precyzyjnie ustawiona w czasie.

Definiowanie CSS i ramek kluczowych

CSS można zdefiniować w AMP w następujący sposób:

 • W znaczniku <style amp-custom> w sekcji nagłówka dokumentu. Limit wynosi 75 000 bajtów.
 • Stylami inline. Każde wystąpienie stylu inline ma limit 1000 bajtów. Style inline liczą się do limitu 75 000 bajtów znacznika <style amp-custom>.
 • W znaczniku <style amp-keyframes> w sekcji nagłówka dokumentu. Limit wynosi 500 000 bajtów. Ograniczony do właściwości ramek kluczowych.

Więcej informacji o stosowaniu CSS w AMP zawiera artykuł Styl i układ.

Aby strony były lekkie i szybkie, AMP narzuca limit 75 000 bajtów kodu CSS w znaczniku <amp style-custom>. Można go użyć do zdefiniowania stylów animacji, ale limit 500 000 bajtów wewnątrz znacznika <amp style-keyframes> zezwala na bardziej skomplikowane animacje, które nie przeciążą cennych zasobów stylu strony.

 <style amp-custom>
  div {
   width: 100px;
   height: 100px;
   background: red;
   position: relative;
   animation: mymove 5s infinite;
  }
 </style>
</head>
<body>

<div></div>
 <style amp-keyframes>
  @keyframes mymove {
   0%  {transform: translatey(0px);}
   25% {transform: translatey(200px);}
   75% {transform: translatey(50px);}
   100% {transform: translatey(100px);}
  }
 </style>
</body>

Dodawanie, usuwanie i przełączanie klas

Działanie AMP toggleClass umożliwia dodawanie i usuwanie klas do i ze zdefiniowanych elementów.

elementName.toggleClass(class="className")

Możesz przełączyć klasę w tym samym elemencie, z którym użytkownicy mają wchodzić w interakcję, np. animowanym menu hamburger.

<div
 id="hamburger"
 tabindex="1"
 role="button"
 on="tap:hamburger.toggleClass(class='close')"
></div>

Działanie toggleClass można stosować również do innych elementów, a dzięki dodaniu atrybutu force można przełączać się między dwiema klasami.

<button
 on="tap:magicBox.toggleClass(class='invisible', force=true),magicBox.toggleClass(class='visible', force=false)"
>
 Disappear
</button>
<button
 on="tap:magicBox.toggleClass(class='visible', force=true),magicBox.toggleClass(class='invisible', force=false)"
>
 Reappear
</button>

Jeśli musisz usunąć klasę i uniemożliwić jej ponowne zastosowanie, dodaj atrybut force z wartością false. Jeśli chcesz dodać klasę i uniemożliwić jej usunięcie, dodaj atrybut force o wartości true.

Animacja przy użyciu CSS i stanów

Można dodawać i usuwać dowolną liczbę klas CSS przy użyciu stanów i składnika amp-bind.

<head>
 <script
  async
  custom-element="amp-bind"
  src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-bind-0.1.js"
 ></script>
 <style amp-custom>
  div {
   height: 100px;
   width: 100px;
   margin: 1em;
   background-color: green;
   margin-left: 100px;
   transition: 2s;
  }
  .visible {
   opacity: 1;
  }
  .invisible {
   opacity: 0;
  }
  .left {
   transform: translatex(-50px);
  }
  .right {
   transform: translatex(50px);
  }
  button {
   margin-top: 1rem;
   margin-left: 1rem;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <amp-state id="magicBox">
  <script type="application/json">
   {
    "visibleBox": {
     "className": "visible"
    },
    "invisibleBox": {
     "className": "invisible"
    },
    "moveLeft": {
     "className": "left"
    },
    "moveRight": {
     "className": "right"
    }
   }
  </script>
 </amp-state>
 <div [class]="magicBox[animateBox].className"></div>
 <button on="tap:AMP.setState({animateBox: 'invisibleBox'})">Disappear</button>
 <button on="tap:AMP.setState({animateBox: 'visibleBox'})">Reappear</button>
 <button on="tap:AMP.setState({animateBox: 'moveLeft'})">Move Left</button>
 <button on="tap:AMP.setState({animateBox: 'moveRight'})">Move Right</button>
</body>
Otwórz ten fragment kodu w placu zabaw

Zdefiniuj animacje wielu klas, dodając najpierw listę klas CSS w znaczniku <style amp-custom> w sekcji head:

.visible {
 opacity: 1;
}
.invisible {
 opacity: 0;
}
.left {
 transform: translatex(-50px);
}
.right {
 transform: translatex(50px);
}

Następnie sparuj każdą klasę ze stanem:

<amp-state id="magicBox">
 <script type="application/json">
  {
   "visibleBox": {
    "className": "visible"
   },
   "invisibleBox": {
    "className": "invisible"
   },
   "moveLeft": {
    "className": "left"
   },
   "moveRight": {
    "className": "right"
   }
  }
 </script>
</amp-state>

Następnie powiąż element z klasami:

<div [class]="magicBox[animateBox].className"></div>

Stany zmieniają się w wyniku powiązanego działania lub zdarzenia AMP. W poniższym przykładzie stan zmienia się wskutek interakcji z użytkownikiem:

<button on="tap:AMP.setState({animateBox: 'invisibleBox'})">Disappear</button>
<button on="tap:AMP.setState({animateBox: 'visibleBox'})">Reappear</button>
<button on="tap:AMP.setState({animateBox: 'moveLeft'})">Move Left</button>
<button on="tap:AMP.setState({animateBox: 'moveRight'})">Move Right</button>

Użycie składnika amp-bind w ten sposób jawnie ustawia zdefiniowaną klasę. Nie trzeba stosować instrukcji usunięcia innych klas.