AMP
 • websites

amp-date-countdown

Introduction

amp-date-countdown component allows to create a dynamic timer that counts down to the given date and time which you can render in your AMP page.

Setup

Include the amp-date-countdown component ...

<script async custom-element="amp-date-countdown" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-date-countdown-0.1.js"></script>

... and the amp-mustache component in the header

<script async custom-template="amp-mustache" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-mustache-0.2.js"></script>

Basic usage

You must specify one of timestamp-seconds, timestamp-ms or end-date attributes. This indicates the date and time to count down to.

The countdown content is rendered via an amp-mustache template.

The number of days, hours, minutes and seconds remaining is bound to {{d}}, {{h}}, {{m}} and {{s}} respectively. Double digit format variants ({{dd}}, {{hh}}, {{mm}} and {{ss}}) are also available.

<amp-date-countdown timestamp-seconds="2147483648" layout="fixed-height" height="100">
 <template type="amp-mustache">
   {{d}} days, {{h}} hours, {{m}} minutes and {{s}} seconds until <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_problem">Y2K38</a>.
 </template>
</amp-date-countdown>

End date

When using end-date, specify the date in the ISO 8601 format.

You can optionally specify offset-seconds to offset the provided date.

<amp-date-countdown end-date="2038-01-19T03:14:08.000Z" offset-seconds="-10" layout="fixed-height" height="100">
 <template type="amp-mustache">
   {{d}} days, {{h}} hours, {{m}} minutes and {{s}} seconds until 10 before <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_problem">Y2K38</a>.
 </template>
</amp-date-countdown>

Locale

If locale is specified, {{days}}, {{hours}}, {{minutes}} and {{seconds}} are bound to the word(s) used to represent the given unit of time in the specified locale.

<amp-date-countdown timestamp-seconds="2147483648" locale="ru" layout="fixed-height" height="100">
 <template type="amp-mustache">
   {{d}} {{days}}, {{h}} {{hours}}, {{m}} {{minutes}}, {{s}} {{seconds}}
 </template>
</amp-date-countdown>

Biggest unit

The biggest-unit attribute specifies the biggest unit used inside the template. For example, when biggest-unit="minutes" is set, "2 days, 3 hours, 4 minutes, 5 seconds" becomes "0 days, 0 hours, 3064 minutes, 5 seconds", as 2 days and 3 hours are added to minutes.

<amp-date-countdown timestamp-seconds="2147483648" biggest-unit="minutes" layout="fixed-height" height="100">
 <template type="amp-mustache">
   {{m}} minutes and {{s}} seconds until <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_problem">Y2K38</a>.
 </template>
</amp-date-countdown>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub