AMP
  • websites

amp-bind-macro

Introduction

This example shows how you can sanitize user input for a URL with an amp-bind-macro call.

Setup

Import the amp-bind component to use amp-bind-macro.

<script async custom-element="amp-bind" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-bind-0.1.js"></script>

Implementation

the replaceSpace expression defined in amp-bind-macro replaces spaces in user input with s/ /%20/

and sets all letters to lowercase to match url format for Google search

Type in something you want to search with spaces

Your sanitized link will display here. You can copy and paste into search bar to test.

<amp-bind-macro id="replaceSpace" arguments="str" expression="str.toLowerCase().split(' ').join('%20')">
</amp-bind-macro>

<p>
  Type in something you want to search with spaces
</p>
<input type="text" placeholder="Search Query" on="input-throttled:AMP.setState({ argumentString: event.value })">
  <p [text]="'You have create a sanitized link: https://www.google.com/search?q=' + replaceSpace(argumentString)">
    Your sanitized link will display here. You can copy and paste into search bar to test.
  </p>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub