AMP
  • email

amp-timeago

Introduction

The amp-timeago provides fuzzy timestamps by formatting dates as "X time ago"

Setup

Import the amp-timeago component

<script async custom-element="amp-timeago" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-timeago-0.1.js"></script>

Basic usage

A simple example showing how long it has been since 14 March, 2017

Tuesday 14 March 2017 00.37
<amp-timeago class="m1" width="160" height="20" datetime="2017-03-14T00:37:33.809Z">Tuesday 14 March 2017 00.37</amp-timeago>

Different locale

The locale attribute allows you to get an output in a different language. By default the locale is set to en

Tuesday 14 March 2017 00.37
<amp-timeago class="m1" width="160" height="20" datetime="2017-03-14T00:37:33.809Z" locale="ml">Tuesday 14 March 2017 00.37</amp-timeago>

Dates in the future

The component supports dates in the future as well

Monday 14 March 2050 00.37
<amp-timeago class="m1" width="160" height="20" datetime="2050-03-14T00:37:33.809Z">Monday 14 March 2050 00.37</amp-timeago>

Cutoff time

Cutoff times are useful when it doesn't make sense to display "X time ago" after a threshold. Specify cutoff in seconds

Tuesday 14 March 2017 00.37
<amp-timeago class="m1" width="160" height="20" datetime="2017-03-14T00:37:33.809Z" cutoff="600">Tuesday 14 March 2017 00.37</amp-timeago>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub