AMP
 • email

amp-carousel

Introduction

The amp-carousel component allows displaying multiple similar pieces of content along a horizontal axis.

Setup

Import the carousel component in the header.

<script async custom-element="amp-carousel" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-carousel-0.1.js"></script>

Basic Usage

Use type="carousel" to display a list of images as a continuous strip.

<amp-carousel height="300" layout="fixed-height" type="carousel" role="region" aria-label="Basic usage carousel">
 <amp-img src="https://amp.dev/static/samples/img/image1.jpg" width="400" height="300" alt="a sample image"></amp-img>
 <amp-img src="https://amp.dev/static/samples/img/image2.jpg" width="400" height="300" alt="another sample image"></amp-img>
 <amp-img src="https://amp.dev/static/samples/img/image3.jpg" width="400" height="300" alt="and another sample image"></amp-img>
</amp-carousel>

Slides

Use type="slides" to display a list of images as slides.

<amp-carousel width="400" height="300" layout="responsive" type="slides" role="region" aria-label="type='slides' carousel">
 <amp-img src="https://amp.dev/static/samples/img/image1.jpg" width="400" height="300" layout="responsive" alt="a sample image"></amp-img>
 <amp-img src="https://amp.dev/static/samples/img/image2.jpg" width="400" height="300" layout="responsive" alt="another sample image"></amp-img>
 <amp-img src="https://amp.dev/static/samples/img/image3.jpg" width="400" height="300" layout="responsive" alt="and another sample image"></amp-img>
</amp-carousel>

Autoplay

The autoplay attribute (type="slides" only) advances the slide to the next slide without user interaction, by default it will advance a slide in 5000 millisecond intervals (5 seconds) and can be overridden by the delay attribute.

<amp-carousel width="400" height="300" layout="responsive" type="slides" autoplay delay="2000" role="region" aria-label="Carousel with autoplay">
 <amp-img src="https://amp.dev/static/samples/img/image1.jpg" width="400" height="300" layout="responsive" alt="a sample image"></amp-img>
 <amp-img src="https://amp.dev/static/samples/img/image2.jpg" width="400" height="300" layout="responsive" alt="another sample image"></amp-img>
 <amp-img src="https://amp.dev/static/samples/img/image3.jpg" width="400" height="300" layout="responsive" alt="and another sample image"></amp-img>
</amp-carousel>

Buttons

By default, carousel buttons use inlined SVGs as background-images.

You may override these with your own SVGs or images by using .amp-carousel-button-prev and .amp-carousel-button-next classes.

<amp-carousel id="custom-button" width="400" height="300" layout="responsive" type="slides" autoplay delay="2000" role="region" aria-label="Carousel with custom button styles">
 <amp-img src="https://amp.dev/static/samples/img/image1.jpg" width="400" height="300" layout="responsive" alt="a sample image"></amp-img>
 <amp-img src="https://amp.dev/static/samples/img/image2.jpg" width="400" height="300" layout="responsive" alt="another sample image"></amp-img>
 <amp-img src="https://amp.dev/static/samples/img/image3.jpg" width="400" height="300" layout="responsive" alt="and another sample image"></amp-img>
</amp-carousel>

Supported Contents

Each of these nodes may also have arbitrary HTML children.

This is a blue box.
This is a red box.
This is a green box.
<amp-carousel height="300" layout="fixed-height" type="slides" role="region" aria-label="Carousel with arbitrary HTML content">
 <div>
  <div class="blue-box">
   This is a blue box.
  </div>
 </div>
 <div>
  <div class="red-box">
   This is a red box.
  </div>
 </div>
 <div>
  <div class="green-box">
   This is a green box.
  </div>
 </div>
</amp-carousel>

A good use case for amp-carousel are image galleries, here are some examples.

Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub