AMP
  • websites

amp-facebook-comments

Introduction

The amp-facebook-comments component allows embedding Facebook comments into AMP files.

Setup

Import the amp-facebook-comments component

<script async custom-element="amp-facebook-comments" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-facebook-comments-0.1.js"></script>

Basic usage

The amp-facebook-comments component only requires the href of the comments.

<amp-facebook-comments width="486" height="657" layout="responsive" data-href="http://www.directlyrics.com/adele-25-complete-album-lyrics-news.html">
</amp-facebook-comments>

Internationalization support

You can set the locale to render the comments in a different language, for example French by specifying data-locale="fr_FR".

<amp-facebook-comments width="552" height="310" layout="responsive" data-order-by="social" data-href="https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments" data-locale="fr_FR">
</amp-facebook-comments>

Limit number of comments

You can restrict the number of comments to show at a time by specifying data-numposts="5".

<amp-facebook-comments width="552" height="310" layout="responsive" data-numposts="5" data-href="http://www.directlyrics.com/adele-25-complete-album-lyrics-news.html">
</amp-facebook-comments>

Theming

Set the color scheme of the comments to be dark by specifying data-colorscheme="dark".

<amp-facebook-comments width="552" height="310" layout="responsive" data-colorscheme="dark" data-href="http://www.directlyrics.com/adele-25-complete-album-lyrics-news.html">
</amp-facebook-comments>

Comment ordering

By default the comments are ordered in order of most popular, you can change that to be time based by specifying data-order-by="time".

<amp-facebook-comments width="552" height="310" layout="responsive" data-order-by="time" data-href="http://www.directlyrics.com/adele-25-complete-album-lyrics-news.html">
</amp-facebook-comments>  </body>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub