AMP
  • websites

amp-vine

Introduction

Use amp-vine to embed Vine videos in your AMP HTML files.

Setup

Import the amp-vine component in the header.

<script async custom-element="amp-vine" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-vine-0.1.js"></script>

Basic usage

A Vine embed has equal width and height. You can find the vineid in the each vine's URL.

<amp-vine width="400" height="400" data-vineid="bpxmJaHED09">
</amp-vine>

Responsive layout

Resposive layout works as well. In that case you can use any value for height and width as long as they are the same.

<amp-vine width="1" height="1" layout="responsive" data-vineid="bpxmJaHED09">
</amp-vine>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub