AMP
 • websites

External User Consent Flow

Introduction

Sometimes publishers want to collect user consent using external prompt UI flow with iframes. This sample demonstrates how you can use amp-consent together with amp-iframe to achieve this. In this sample we'll build a consent dialog from an iframe.

Setup

We need to import both, the amp-consent ...

<script async custom-element="amp-consent" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-consent-0.1.js"></script>

... and the amp-iframe extension.

<script async custom-element="amp-iframe" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-iframe-0.1.js"></script>

We define a basic consent flow, similar to this sample. The consent dialog is from a CORS iframe loaded with the amp-iframe component

<amp-consent id="myUserConsent" layout="nodisplay">
 <script type="application/json">{
  "consentInstanceId": "iframe-consent",
  "checkConsent": "remote",
  "checkConsentHref": "/documentation/examples/api/get-consent",
  "promptUI": "myConsentFlow",
  "postPromptUI": "post-consent-ui"
 }</script>
 <div id="myConsentFlow" class="popupOverlay">
  <div class="consentPopup">
   <amp-iframe layout="fill" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" src="/static/samples/files/external-consent-iframe.html">
     <div placeholder>Loading</div>
   </amp-iframe>
  </div>
 </div>
 <div id="post-consent-ui">
  <button on="tap:myUserConsent.prompt()">Update Consent</button>
 </div>
</amp-consent>

The consent dialog iframe can inform the amp-consent component user's choice through postMessages.

window.parent.postMessage({
 type: 'consent-response',
 action: 'accept'
}, '*');

Here action can be either 'accept', 'reject' or 'dismiss'.

Use data-block-on-consent attribute to block AMP components until consent is given. Individual AMP components can override blocking behavior and implement blocking logic themselves.

Here is an image which is blocked until consent is given:

<amp-img data-block-on-consent src="/static/samples/img/landscape_lake_300x201.jpg" width="300" height="201">
</amp-img>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub