AMP
 • websites

User Consent Modal UI

Introduction

Sometimes publishers want to display more disclosures in the initial consent prompt iframe. This sample demonstrates how you can use amp-consent together with a third-party iframe and style it to appear like a modal.

Setup

We need to import the amp-consent component.

<script async custom-element="amp-consent" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-consent-0.1.js"></script>

We define a basic consent flow using the promptUISrc to load our custom consent iframe.

<amp-consent id="myUserConsent" layout="nodisplay">
 <script type="application/json">{
  "consentInstanceId": "myConsent",
  "consentRequired": true,
  "promptUISrc": "/static/samples/files/diy-consent.html",
  "postPromptUI": "post-consent-ui"
 }</script>
 <div id="post-consent-ui">
  <button on="tap:myUserConsent.prompt()">Update Consent</button>
 </div>
</amp-consent>

When the consent dialog iframe is ready, it can send the amp-consent component a postMessage with the style information.

window.parent.postMessage({
 type: 'consent-ui',
 action: 'ready',
 initialHeight: '80vh',
 enableBorder: true
}, '*');

Here, the initialHeight is a string that represents the viewport height that the iframe should take. A viewport height between 30 and 60, inclusive, will tell amp-consent to style the iframe in a bottom sheet. A viewport height greater than 60 and less than or equal to 80 will tell amp-consent to style the iframe as a centered modal.

Use data-block-on-consent attribute to block AMP components until consent is given. Individual AMP components can override blocking behavior and implement blocking logic themselves.

Here is an image which is blocked until consent is given:

<amp-img data-block-on-consent src="/static/samples/img/landscape_lake_300x201.jpg" width="300" height="201">
</amp-img>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub