AMP

Thiết lập

Yêu cầu trước khi tiến hành

Trước khi bắt đầu bài thực hành này, bạn sẽ cần:

  • Kiến thức cơ bản về HTML, CSS và JavaScript
  • Một trình duyệt tùy theo bạn chọn
  • Một trình soạn văn bản tùy theo bạn chọn
  • Node.js và NPM đã được cài đặt trên máy của bạn

Thiết lập môi trường phát triển của bạn

Bước 1. Tải đoạn code

Tải đoạn code bắt đầu cho bài thực hành dưới dạng tập tin ZIP hoặc qua git:

git clone https://github.com/googlecodelabs/advanced-interactivity-in-amp.git

Bước 2. Cài đặt các ứng dụng phụ thuộc

Giải nén tập nén (nếu cần) và điều hướng đến thư mục đó. Cài đặt các ứng dụng phụ thuộc bằng cách chạy npm install.

cd advanced-interactivity-in-amp
npm install

Bước 3. Chạy máy chủ phát triển

Bắt đầu máy chủ phát triển với node.js:

node app.js

Sau đó, điều hướng đến http://localhost:3000 trong trình duyệt web của bạn để xem hoạt động của trang AMP!