AMP

Tạo trang AMP đầu tiên của bạn

Bạn không chắc nên bắt đầu như thế nào? Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách để tạo một trang AMP HTML cơ bản, cách để chia giai đoạn và xác thực tuân thủ AMP cho nó, và cuối cùng, cách để chuẩn bị phát hành và phân phối trang này.