AMP

amp-list

Description

Verileri dinamik bir şekilde indirir ve şablon kullanarak liste öğeleri oluşturur.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-list" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-list-0.1.js"></script>

Örnekler

İçeriği dinamik bir biçimde bir CORS JSON uç noktasından getirir ve sağlanan bir şablonu kullanarak oluşturur.

Zorunlu Komut Dosyası <script async custom-element="amp-list" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-list-0.1.js">></script>
Desteklenen Düzenler fill, fixed, fixed-height, flex-item, nodisplay, responsive
Örnekler Örneklerle AMP amp-list örneği sayfasına bakın.

Kullanım

<amp-list> bileşeni, CORS JSON uç noktasından dinamik içerik getirir. Uç noktadan gelen yanıt, belirtilen şablonda oluşturulan verileri içerir.

Uç noktanız, AMP'de CORS İstekleri spesifikasyonunda belirtilen gereksinimleri uygulamalıdır.

Bir şablonu şu iki yöntemden biriyle belirtebilirsiniz:

 • mevcut bir template veya script öğesinin bir kimliğine başvuran template özelliği.
 • doğrudan amp-list öğesinin içine yerleştirilmiş bir template veya script öğesi.

Şablonlar hakkında daha fazla bilgi için AMP HTML Şablonları bölümüne bakın.

Örnek: Dinamik liste görüntüleme

Aşağıdaki örnekte, URL'ler ve başlıklar içeren JSON verilerini alıp içeriği, iç içe yerleştirilmiş bir amp-mustache şablonunda oluşturuyoruz.

<amp-list width="auto"
 height="100"
 layout="fixed-height"
 src="/static/inline-examples/data/amp-list-urls.json">
 <template type="amp-mustache">
  <div class="url-entry">
   <a href="{{url}}">{{title}}</a>
  </div>
</template>
</amp-list>
Bu kod parçacığını playground'ta aç

Burada, kullandığımız JSON dosyasını görebilirsiniz:

{
 "items": [
  {
   "title": "AMP YouTube Channel",
   "url": "https://www.youtube.com/channel/UCXPBsjgKKG2HqsKBhWA4uQw"
  },
  {
   "title": "AMP.dev",
   "url": "https://amp.dev/"
  },
  {
   "title": "AMP Validator",
   "url": "https://validator.amp.dev/"
  },
  {
   "title": "AMP Playground",
   "url": "https://playground.amp.dev/"
  }
 ]
}

Getirilen içeriği şu şekilde biçimlendirdik:

amp-list div[role="list"] {
 display: grid;
 grid-gap: 0.5em;
 }

Davranış

Doküman, AMP Önbelleğinden sunulsa bile istek her zaman istemci tarafından yapılır. Yükleme, öğenin geçerli görüntü alanından ne kadar uzakta olduğuna bağlı olarak normal AMP kuralları kullanılarak tetiklenir.

Yükleme sonrasında <amp-list> daha fazla alana ihtiyaç duyarsa AMP çalışma zamanının, normal AMP akışını kullanarak yüksekliğini güncellemesini ister. AMP çalışma zamanı, yeni yükseklik isteğini karşılayamazsa kullanılabilir olduğunda overflow öğesini görüntüler. Bununla birlikte, <amp-list> öğelerinin dokümanın alt kısmına yerleştirilmesinin, neredeyse her zaman AMP çalışma zamanının bunları yeniden boyutlandırabilmesini garanti ettiğini unutmayın.

Varsayılan olarak <amp-list>, liste öğesine bir list ARIA rolü ve şablon aracılığıyla oluşturulan öğe öğelerine bir listitem rolü ekler.

XHR toplu işlemesi

AMP, XMLHttpRequest öğelerini (XHR'ler) JSON uç noktalarında toplu olarak işler; diğer bir deyişle, bir AMP sayfasında birden çok tüketici (ör. birden fazla <amp-list> öğesi) için veri kaynağı olarak tek bir JSON veri isteğini kullanabilirsiniz. Örneğin, <amp-list> öğeniz bir uç noktaya XHR gönderirse XHR iletilirken aynı uç noktaya yapılacak sonraki XHR'lerin hiçbiri tetiklenmez ve bunun yerine, ilk XHR'nin sonuçları döndürülür.

<amp-list> bileşeninde, JSON yanıtının bir alt kümesini oluşturmak için items özelliğini kullanabilir ve böylece, farklı içerikler oluşturan ancak tek bir XHR paylaşan birden fazla <amp-list> öğesine sahip olabilirsiniz.

Taşma değeri belirtme

İsteğe bağlı olarak, <amp-list> öğesi, overflow özelliğine sahip bir öğe içerebilir. Bu öğe, AMP Çalışma Zamanı <amp-list> öğesini istendiği gibi yeniden boyutlandıramazsa gösterilir.

Örnek: Liste daha fazla alana ihtiyaç duyduğunda taşma görüntüleme

Aşağıdaki örnekte, resimlerin ve başlıkların bir listesi gösterilmektedir. <amp-list> içeriği, kullanılabilir olandan daha fazla alan gerektirdiğinden AMP Çalışma Zamanı, taşma öğesini görüntüler.

See more
<amp-list width="auto"
 height="140"
 layout="fixed-height"
 src="/static/inline-examples/data/amp-list-data.json">
 <template type="amp-mustache">
  <div class="image-entry">
   <amp-img src="{{imageUrl}}"
    width="100"
    height="75"></amp-img>
   <span class="image-title">{{title}}</span>
  </div>
</template>
 <div overflow
  class="list-overflow">
  See more
 </div>
</amp-list>
Bu kod parçacığını playground'ta aç

Burada, overflow için CSS'yi görebilirsiniz:

.list-overflow[overflow] {
 position: absolute;
 bottom: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 }

Yer tutucu ve yedek

İsteğe bağlı olarak, <amp-list> bir yer tutucuyu ve/veya yedeği destekler.

 • Yer tutucu, placeholder özelliğine sahip bir alt öğedir. Bu öğe, <amp-list> başarıyla yükleninceye kadar gösterilir. Ayrıca bir yedek sağlanmışsa <amp-list> yüklenemediğinde yer tutucu gizlenir.
 • Yedek, fallback özelliğine sahip bir alt öğedir. Bu öğe, <amp-list> yüklenemezse gösterilir.

Yer Tutucu ve Yedekler hakkında daha fazla bilgi edinin. Bir alt öğenin hem yer tutucu hem de yedek olamayacağını unutmayın.

<amp-list src="https://foo.com/list.json">
 <div placeholder>Loading ...</div>
 <div fallback>Failed to load data.</div>
</amp-list>

Verileri yenileme

<amp-list> öğesi, diğer öğelerin on="tap:..." özelliklerinde başvurabileceği bir refresh işlemi sunar.

<button on="tap:myList.refresh">Refresh List</button>
<amp-list id="myList" src="https://foo.com/list.json">
 <template type="amp-mustache">
  <div>{{title}}</div>
 </template>
</amp-list>

Dinamik Yeniden Boyutlandırma

Deneme: amp-list-resizable-children

Bazı durumlarda, kullanıcı etkileşiminde yeniden boyutlandırma yapmak için <amp-list> öğesine ihtiyaç duyabiliriz. Örneğin, <amp-list> kullanıcıların dokunabileceği bir amp-accordion öğesi içerdiğinde, <amp-list> içeriğinin boyutu bağlı CSS sınıfları nedeniyle değiştiğinde veya bir <amp-list> içindeki öğelerin sayısında, bağlı bir [src] özelliğinden dolayı değişiklik yapıldığında. changeToLayoutContainer işlemi, bu işlemi tetiklerken amp listesini layout="CONTAINER" olarak değiştirerek bu durumu çözer. Aşağıdaki örneğe bakın:

<button on="list.changeToLayoutContainer()">Show Grid</button>
<amp-list id="list"
     width="396" height="80" layout="responsive"
     src="/test/manual/amp-list-data.json?RANDOM">
 <template type="amp-mustache">
  {{title}}
 </template>
</amp-list>

Bu işlem, amp-list-resizable-children altında deneme amaçlı kullanılabilir.

Özellikler

src (gerekli)

Bu <amp-list> içinde oluşturulacak JSON öğesini döndüren uzak uç noktanın URL'si. Bu bir CORS HTTP hizmeti olmalıdır. URL protokolü HTTPS olmalıdır.

Uç noktanız, AMP'de CORS İstekleri spesifikasyonunda belirtilen gereksinimleri uygulamalıdır.

[src] özelliği mevcutsa src özelliği atlanabilir. Bu, amp-bind ile çalışırken sayfanın yüklenmesi yerine bir kullanıcı hareketinin sonucu olarak içerik oluşturulmasında yararlı olur.

credentials (isteğe bağlı)

Getirme API'si tarafından belirtildiği şekliyle bir credentials seçeneğini tanımlar.

 • Desteklenen değerler: omit, include
 • Varsayılan değer: omit

Kimlik bilgilerini göndermek için include değerini geçirin. Bu değer ayarlanırsa yanıt, AMP CORS güvenlik yönergelerine uygun olmalıdır.

Bir listede kişiselleştirilmiş içeriği görüntülemek için kimlik bilgilerinin içerilmesini belirten bir örneği burada bulabilirsiniz:


<amp-list credentials="include"
     src="<%host%>/json/product.json?clientId=CLIENT_ID(myCookieId)">
 <template type="amp-mustache">
  Your personal offer: ${{price}}
 </template>
</amp-list>
items (isteğe bağlı)

Yanıt içinde oluşturulacak diziyi bulacak ifadeyi tanımlar. Bu, JSON yanıtının alanları aracılığıyla geçiş yapan, noktalarla gösterilen bir ifadedir. <amp-list>, varsayılan olarak bir dizi bekler. Bir nesneden veri yüklemek için single-item özelliği kullanılabilir.

 • Varsayılan değer "items" değeridir. Beklenen yanıt: {items: [...]}.
 • Yanıtın kendisi istenen diziyse "." değerini kullanın. Beklenen yanıt: [...].
 • İç içe yerleştirilmiş gezinmeye izin verilir (ör. "field1.field2"). Beklenen yanıt: {field1: {field2: [...]}}.

items="items" belirtildiğinde (bu varsayılan değerdir) yanıt, "items" adlı bir dizi özelliği içeren bir JSON nesnesi olmalıdır:

{
 "items": [...]
}

max-items (isteğe bağlı)

Oluşturulacak öğe dizisinin maksimum uzunluğunu belirten bir tam sayı değeri. Döndürülen değer, max-items değerini aşarsa items dizisi, max-items giriş sayısına kesilir.

single-item (isteğe bağlı)

<amp-list> öğesinin, döndürülen sonucu tek bir öğe dizisi gibi işlemesine neden olur. Bir nesne yanıtı bir dizi içine sarmalanacağından {items: {...}} öğesi, {items: [{...}]} öğesiymiş gibi davranır.

reset-on-refresh (isteğe bağlı)

Listenin kaynağı amp-bind veya refresh() işlemi ile yenilendiğinde tekrar bir yükleme göstergesi ve yer tutucu görüntüler.

Bu, varsayılan olarak yalnızca bir ağın getirilmesine neden olan yenilemelerde tetiklenir. Tüm yenilemelerde sıfırlamak için reset-on-refresh="always" öğesini kullanın.

[is-layout-container] (deneme amaçlı, isteğe bağlı)

Bu, varsayılan olarak her zaman yanlış olması gereken, bağlanabilir bir özelliktir. bind öğesi aracılığıyla true (doğru) değerine ayarlandığında, <amp-list> öğesinin düzenini CONTAINER düzenine değiştirir. Bu özellik, amp-list için dinamik yeniden boyutlandırmanın işlenmesi için yararlıdır. CONTAINER düzeni, ilk yüklemede içerik atlamasına neden olabildiğinden <amp-list> öğesi bu düzeni desteklemez. Aynı nedenle, bu özellik varsayılan olarak true (doğru) değerine ayarlanamaz. Bu özellik, amp-list-resizable-children altında deneme amaçlı kullanılabilir. Alternatif olarak, changeToLayoutContainer işlemini de kullanabilirsiniz.

binding (isteğe bağlı)

<amp-list> ve aynı zamanda amp-bind kullanan sayfalar için oluşturulan alt öğelerde bağlamaların değerlendirmesinde (ör. [text]) oluşturmanın engellenip engellenmeyeceğini kontrol eder.

Daha hızlı performans için binding="no" veya binding="refresh" kullanılmasını öneririz.

 • binding="no": Oluşturmayı hiçbir zaman engelleme (en hızlı).
 • binding="refresh": İlk yüklemede oluşturmayı engelleme (daha hızlı).
 • binding="always": Oluşturmayı her zaman engelle (yavaş).

binding özelliği sağlanmazsa varsayılan olarak always değeri kullanılır.

Deneme: Daha Fazla Yükleme ve Sonsuz Kaydırma (amp-list-load-more)

<amp-list> öğesinde sayfalara ayırma ve sonsuz kaydırma için bir uygulama olarak amp-list-load-more denemesini kullanıma sunduk. Denemeler sayfasında "amp-list-load-more" denemesini etkinleştirerek ve <amp-list> öğesine load-more özelliğini ekleyerek bu özelliği etkinleştirebilirsiniz. Bu özellik şu anda kaynak denemesindedir ve nihai API'ler değişebilir.

Örnek Kullanım

<amp-list height="200" src="https://my.rest.endpoint/" width="100" load-more="auto">
 <template type="amp-mustache">
  // ...
 </template>
</amp-list>

Çalışan örnekler için lütfen test/manual/amp-list/infinite-scroll-1.amp.html ve test/manual/amp-list/infinite-scroll-2.amp.html sayfalarına bakın.

Özellikler

load-more (zorunlu)

Bu özellik, iki değer kabul eder: "auto" veya "manual". Bu özelliğin değerini "manual" olarak ayarladığınızda, <amp-list> öğesinin sonunda "load more" (daha fazla yükle) düğmesi gösterilir. Bu özelliğin değeri "auto" olarak ayarlandığında, <amp-list> öğesi sonsuz kaydırma efekti için aşağıya doğru üç görüntü alanının öğelerini otomatik olarak yükler.

load-more-bookmark (isteğe bağlı)

Bu özellik, döndürülen verilerde, yüklenecek sıradaki öğelerin URL'sini veren bir alan adı belirtir. Bu özellik belirtilmezse <amp-list>, json yükünün load-more-src alanına sahip olmasını bekler. Bu alan, yüklenecek sıradaki url'ye karşılık gelir. Bu alanın başka bir şekilde adlandırıldığı durumlarda, söz konusu alanın adını load-more-bookmark alanı aracılığıyla belirtebilirsiniz.Örneğin, aşağıdaki örnek yükte load-more-bookmark="next" değerini belirttik.

{ "items": [...], "next": "https://url.to.load" }

load-more öğelerini özelleştirme

load-more özelliğine sahip <amp-list>, şu kullanıcı arayüzü öğelerini içerir: bir load-more düğmesi, bir yükleyici, bir load-failed öğesi ve isteğe bağlı olarak, listenin sonunu belirten bir end-cap öğesi. Bu öğeler, <amp-list-load-more> öğelerinin sağlanmasıyla, aşağıdaki özelliklere sahip <amp-list> alt öğeleri olarak özelleştirilebilir:

load-more-button

Yüklenecek daha fazla öğe varsa, listenin sonunda gösterilen (manuel load-more için), load-more-button özelliğine sahip bir <amp-list-load-more> öğesi. Bu öğenin tıklanması, load-more-src alanında veya load-more-bookmark özelliğine karşılık döndürülen veri alanında bulunan URL'den daha fazla öğenin yüklenmesi için bir getirme işlemini tetikler. <amp-list> bileşeni, load-more-button özelliğine sahip bir alt öğeyle sağlanarak bu öğenin özelleştirilmesi sağlanabilir.

Örnek:
<amp-list load-more="manual" src="https://www.load.more.example.com/" width="400" height="800">
 ...
 <amp-list-load-more load-more-button>
  <button>See More</button> /* My custom see more button */
 </amp-list-load-more>
</amp-list>

amp-mustache aracılığıyla şablonu oluşturulabilir.

Örnek:

<amp-list load-more="auto" width="100" height="500" src="https://www.load.more.example.com/">
 ...
 <amp-list-load-more load-more-button>
  <template type="amp-mustache">
   Showing {{#count}} out of {{#total}} items
   <button>
    Click here to see more!
   </button>
  </template>
 </amp-list-load-more>
</amp-list>

load-more-loading

Bu öğe, kullanıcı listenin sonuna ulaşırsa ve içerik yükleme işlemi devam ediyorsa veya (yeni <amp-list> alt öğeleri yüklenmeye devam ederken) load-more-button öğesinin tıklanması sonucu görüntülenecek olan bir yükleyicidir. <amp-list> bileşeni, load-more-loading özelliğine sahip bir alt öğeyle sağlanarak bu öğenin özelleştirilmesi sağlanabilir. Aşağıda bir örnek gösterilmiştir:

<amp-list load-more=auto src="https://www.load.more.example.com/" width="400" height="800">
 ...
 <amp-list-load-more load-more-loading>
  <svg>...</svg> /* My custom loader */
 </amp-list-load-more>
</amp-list>

load-more-failed

Yükleme başarısız olursa <amp-list> öğesinin alt kısmında görüntülenecek load-more-clickable özelliğine sahip bir düğme içeren load-more-failed özelliğinin yer aldığı bir <amp-list-load-more> öğesi. Bu öğenin tıklanması, başarısız olan URL'nin yeniden yüklenmesini tetikler. <amp-list> bileşeni, load-more-failed özelliğine sahip bir alt öğeyle sağlanarak bu öğenin özelleştirilmesi sağlanabilir. Aşağıda bir örnek gösterilmiştir:

<amp-list load-more="auto" src="https://www.load.more.example.com/" width="200" height="500">
 ...
 <amp-list-load-more load-more-failed>
  <button>Unable to Load More</button>
 </amp-list-load-more>
</amp-list>

Yukarıdaki örnekte, load-more-failed öğesinin tamamı tıklanabilir özelliktedir. Bununla birlikte, bu öğe için tıklanabilir bir "reload" (yeniden yükle) düğmesi içeren genel bir tıklanamaz "loading failed" (yükleme başarısız) öğesi yaygın şekilde kullanılır. Bunu daha açık anlatmak gerekirse, genel olarak tıklanamaz bir öğeniz ve bu öğenin, load-more-clickable öğesini içeren bir düğmesi olabilir. Örneğin:

<amp-list load-more="auto" src="https://www.load.more.example.com/" width="200" height="500">
 ...
 <amp-list-load-more load-more-failed>
  <div>
   Here is some unclickable text saying sorry loading failed.
  </div>
  <button load-more-clickable>Click me to reload!</button>
 </amp-list-load-more>
</amp-list>

load-more-end

Bu öğe varsayılan olarak sağlanmaz ancak <amp-list> öğesine, load-more-end özelliğini içeren bir <amp-list-load-more> öğesi bir alt öğe olarak eklenirse bu öğe, başka hiçbir öğenin olmaması durumunda <amp-list> öğesinin alt kısmında görüntülenir. amp-mustache aracılığıyla bu öğenin şablonu oluşturulabilir. Aşağıda bir örnek gösterilmiştir:

<amp-list load-more="auto" src="https://www.load.more.example.com/" width="200" height="500">
 ...
 <amp-list-load-more load-more-end>
  Congratulations! You've reached the end. /* Custom load-end element */
 </amp-list-load-more>
</amp-list>
common attributes

Bu öğe, AMP bileşenlerine genişletilmiş ortak özellikleri içerir.

Değişiklikler

<amp-list> tüm standart URL değişkeni değişikliklerine izin verir. Daha fazla bilgi için Değişiklik Kılavuzu dokümanına bakın.

Örneğin:

<amp-list src="https://foo.com/list.json?RANDOM"></amp-list>

öğesi, https://foo.com/list.json?0.8390278471201 gibi bir istekte bulunabilir. Burada, RANDOM değeri, her gösterimden sonra rastgele oluşturulur.

Doğrulama

AMP doğrulayıcı spesifikasyonundaki amp-list kurallarına bakın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bu belgeyi defalarca okudunuz ama tüm sorularınıza tatmin edici bir yanıt bulamadınız mı? Belki başka kişiler de bu şekilde hissetmiştir: Stack Overflow'dan onlara ulaşın.

Stack Overflow'a git
Bir hata veya eksik bir özellik mi buldunuz?

AMP projesi, katılımınızı ve katkılarınızı güçlü bir şekilde teşvik ediyor! Açık kaynak topluluğumuzun devamlı bir katılımcısı olacağınızı umuyoruz ancak özel olarak ilgilendiğiniz konularla ilgili tek seferlik katkıları da memnuniyetle karşılıyoruz.

GitHub'a git