!
AMP

Nhóm làm việc

Khuyến khích các tiếng nói khác nhau trong AMP

AMP Working Group

Một Nhóm làm việc AMP là một phân khúc cộng đồng với kiến thức/sự quan tâm về một lĩnh vực cụ thể của AMP. Các Nhóm làm việc được tạo bởi Ban Chỉ đạo Kỹ thuật của AMP.

Hầu hết các Nhóm làm việc đều cập nhật trạng thái hai tuần một lần và đăng tải thông tin cập nhật cấp cao hàng quý theo kiểu xoay vòng tại buổi Xem lại Thiết kế.

Các Nhóm làm việc của AMP là:

Nhóm làm việc

AMP cho Email

Responsible for the development and maintenance of the AMP for Email specification and related features.

Người hướng dẫn của AMP for Email là: @nainar

Vấn đề hiện tại

Thành viên

Kênh liên hệ

Slack

AMP for Email Working Group members will use #wg-amp4email channel on AMP's Slack (signup) for real-time discussion. The channel is open to anyone, regardless of membership in AMP for Email working group.

GitHub

AMP for Email Working Group will post Status Updates every two weeks as an issue labeled with Type: Status Update in this repository.

AMP for Email Working Group will post Announcements and Notices regarding events as an issue labeled with Type: Event in this repository.

AMP for Email Working Group will post Quarterly Roadmap as an issue labeled with Type: Roadmap in this repository.

Email

AMP for Email Working Group has a mailing list that's currently open to email providers.