!
AMP

Nhóm làm việc

Khuyến khích các tiếng nói khác nhau trong AMP

Một Nhóm làm việc AMP là một phân khúc cộng đồng với kiến thức/sự quan tâm về một lĩnh vực cụ thể của AMP. Các Nhóm làm việc được tạo bởi Ban Chỉ đạo Kỹ thuật của AMP.

Hầu hết các Nhóm làm việc đều cập nhật trạng thái hai tuần một lần và đăng tải thông tin cập nhật cấp cao hàng quý theo kiểu xoay vòng tại buổi Xem lại Thiết kế.

Các Nhóm làm việc của AMP là:

Nhóm làm việc

Kiếm tiền

Responsible for monetization features, including advertisements and generic subscription integrations in AMP.

Người hướng dẫn của Monetization là: @lannka

Vấn đề hiện tại

wg-monetization Status Update 2021-08-02

#59 opened on Mon Aug 02 2021 by @powerivq

wg-monetization Status Update 2021-06-21

#57 opened on Mon Jun 21 2021 by @powerivq

wg-monetization Status Update 2021-06-07

Type: Status Update

#56 opened on Mon Jun 07 2021 by @calebcordry

wg-monetization Status Update 2021-05-24

Type: Status Update

#55 opened on Mon May 24 2021 by @lannka

wg-monetization Status Update 2021-04-26

Type: Status Update

#53 opened on Mon Apr 26 2021 by @lannka

wg-monetization Status Update 2021-03-15

Type: Status Update

#49 opened on Mon Mar 15 2021 by @lannka

wg-monetization Status Update 2021-03-01

Type: Status Update

#48 opened on Mon Mar 01 2021 by @lannka

wg-monetization Status Update 2021-02-16

Type: Status Update

#47 opened on Tue Feb 16 2021 by @lannka

wg-ads Status Update 2021-01-19

Type: Status Update

#45 opened on Tue Jan 19 2021 by @lannka

wg-ads Status Update 2021-01-05

Type: Status Update

#44 opened on Tue Jan 05 2021 by @lannka

wg-ads Status Update 2020-12-07

Type: Status Update

#43 opened on Mon Dec 07 2020 by @lannka

wg-ads Status Update 2020-11-23

Type: Status Update

#42 opened on Mon Nov 23 2020 by @lannka

wg-ads Status Update 2020-11-09

#41 opened on Mon Nov 09 2020 by @calebcordry

wg-ads Status Update 2020-09-28

Type: Status Update

#38 opened on Mon Sep 28 2020 by @calebcordry

wg-ads Status Update 2020-09-14

Type: Status Update

#37 opened on Mon Sep 14 2020 by @lannka

wg-ads Status Update 2020-08-31

Type: Status Update

#36 opened on Mon Aug 31 2020 by @lannka

wg-ads Status Update 2020-08-17

Type: Status Update

#35 opened on Mon Aug 17 2020 by @lannka

wg-ads Status Update 2020-08-03

Type: Status Update

#34 opened on Mon Aug 03 2020 by @lannka

wg-ads Status Update 2020-07-20

Type: Status Update

#33 opened on Mon Jul 20 2020 by @lannka

Thành viên

Kênh liên hệ

Slack

The Monetization Working Group members will use #wg-monetization channel on AMP's Slack (signup) for real-time discussion. The channel is open to anyone, regardless of membership in Ads working group.

GitHub

Ads Working Group will post Status Updates every two weeks as an issue labeled with Type: Status Update in this repository.

Ads Working Group will post Announcements and Notices regarding events as an issue labeled with Type: Event in this repository.

Ads Working Group will present Quarterly Updates as scheduled here.