!
AMP

Nhóm làm việc

Khuyến khích các tiếng nói khác nhau trong AMP

Một Nhóm làm việc AMP là một phân khúc cộng đồng với kiến thức/sự quan tâm về một lĩnh vực cụ thể của AMP. Các Nhóm làm việc được tạo bởi Ban Chỉ đạo Kỹ thuật của AMP.

Hầu hết các Nhóm làm việc đều cập nhật trạng thái hai tuần một lần và đăng tải thông tin cập nhật cấp cao hàng quý theo kiểu xoay vòng tại buổi Xem lại Thiết kế.

Các Nhóm làm việc của AMP là:

Nhóm làm việc

User Interface & Accessibility

wg-ui-and-a11y Working Group is responsible for AMP's visual components & interactions and AMP's overall accessibility and user experience (including published guidelines for AMP UX). The UI Working Group also has overall responsibility for ensuring AMP is accessible, though each WG is responsible for ensuring accessibility within their areas of responsibility.

Người hướng dẫn của User Interface & Accessibility là: @nainar

Vấn đề hiện tại

wg-components Status Update 2021-08-13

Type: Status Update

#92 opened on Mon Aug 16 2021 by @alanorozco

wg-components Status Update 2021-07-19

Type: Status Update

#90 opened on Mon Jul 19 2021 by @alanorozco

wg-components Status Update 2021-07-07

Type: Status Update

#89 opened on Wed Jul 07 2021 by @alanorozco

wg-components Status Update 2021-06-21

Type: Status Update

#88 opened on Mon Jun 21 2021 by @micajuine-ho

wg-components July 2021 Office Hours

Type: Meeting

#87 opened on Mon Jun 21 2021 by @micajuine-ho

wg-ui-and-a11y Status Update 2020-12-02

Type: Status Update

#68 opened on Wed Dec 02 2020 by @rebeccanthomas

wg-components Status Update 2020-11-09

Type: Status Update

#66 opened on Mon Nov 09 2020 by @zhouyx

Update METADATA.yaml

#64 opened on Tue Oct 13 2020 by @robinvanopstal

wg-components Status Update 2020-10-11

Type: Status Update

#63 opened on Fri Oct 09 2020 by @krdwan

wg-ui-and-a11y Status Update 2020-09-28

Type: Status Update

#62 opened on Fri Sep 25 2020 by @rebeccanthomas

wg-ui-and-a11y Status Update 2020-09-11

Type: Status Update

#61 opened on Fri Sep 11 2020 by @rebeccanthomas

wg-ui-and-a11y Status Update 2020-08-31

Type: Status Update

#60 opened on Fri Aug 28 2020 by @krdwan

wg-ui-and-a11y Status Update 2020-08-17

Type: Status Update

#59 opened on Fri Aug 14 2020 by @caroqliu

wg-ui-and-a11y Quarterly Status Update 2020-August

Type: Status Update

#58 opened on Wed Aug 12 2020 by @nainar

Discussion: Deprecating <amp-img>

Type: Discussion

#43 opened on Tue Mar 17 2020 by @caroqliu

Discussion: Publicly document a11y launch/review process

Type: Discussion

#24 opened on Mon Aug 12 2019 by @pbakaus

Discussion: Assign a11y reviewers within the team

Type: Discussion

#18 opened on Thu Jun 20 2019 by @nainar

[Roadmap] 2019 - Q1

Type: Roadmap

#2 opened on Wed Jan 09 2019 by @aghassemi

Thành viên

Kênh liên hệ

Slack

UI Working Group members will use #wg-ui-and-a11y channel on AMP's Slack (signup) for real-time discussion. The channel is open to anyone, regardless of membership in UI working group.

GitHub

UI Working Group will post Status Updates every two weeks as an issue labeled with Type: Status Update in this repository.

UI Working Group will post Announcements and Notices regarding events as an issue labeled with Type: Event in this repository.

UI Working Group will post Quarterly Roadmap as an issue labeled with Type: Roadmap in this repository.