AMP

Nhóm làm việc

Khuyến khích các tiếng nói khác nhau trong AMP

AMP Working Group

Một Nhóm làm việc AMP là một phân khúc cộng đồng với kiến thức/sự quan tâm về một lĩnh vực cụ thể của AMP. Các Nhóm làm việc được tạo bởi Ban Chỉ đạo Kỹ thuật của AMP.

Hầu hết các Nhóm làm việc đều cập nhật trạng thái hai tuần một lần và đăng tải thông tin cập nhật cấp cao hàng quý theo kiểu xoay vòng tại buổi Xem lại Thiết kế.

Các Nhóm làm việc của AMP là:

Nhóm làm việc

Phân tích

wg-analytics Working Group is responsible for analytics features and integrations in AMP.

Người hướng dẫn của Analytics là: @zhouyx

Thành viên

Kênh liên hệ

Slack

The Analytics Working Group members will use #wg-analytics channel on AMP's Slack (signup) for real-time discussion. The channel is open to anyone, regardless of membership in Analytics working group.

GitHub

Analytics Working Group will post Status Updates every two weeks as an issue labeled with Type: Status Update in this repository.

Analytics Working Group will post Announcements and Notices regarding events as an issue labeled with Type: Event in this repository.

Analytics Working Group will post Quarterly Roadmap as an issue labeled with Type: Roadmap in this repository.