!
AMP

Nhóm làm việc

Khuyến khích các tiếng nói khác nhau trong AMP

AMP Working Group

Một Nhóm làm việc AMP là một phân khúc cộng đồng với kiến thức/sự quan tâm về một lĩnh vực cụ thể của AMP. Các Nhóm làm việc được tạo bởi Ban Chỉ đạo Kỹ thuật của AMP.

Hầu hết các Nhóm làm việc đều cập nhật trạng thái hai tuần một lần và đăng tải thông tin cập nhật cấp cao hàng quý theo kiểu xoay vòng tại buổi Xem lại Thiết kế.

Các Nhóm làm việc của AMP là:

Nhóm làm việc

Foundation Onboarding

Responsible for ensuring the successful completion of the OpenJS Foundation's onboarding process. For more context, see the AMP announcement and OpenJS Foundation announcement of AMP joining the OpenJS Foundation's incubation program. To graduate from the incubation program, AMP must complete the onboarding checklist.

Người hướng dẫn của Foundation Onboarding là: @tobie

Vấn đề hiện tại

Thành viên

Kênh liên hệ

Slack

The Foundation Onboarding Working Group members will use #wg-foundation-onboarding channel on AMP's Slack (signup) for real-time discussion. The channel is open to anyone, regardless of membership in the working group.

GitHub

The Foundation Onboarding Working Group will have weekly meetings to track onboarding progress, open to the community. Notes from this meeting will serve as weekly status updates. Meetings are listed in the issue tracker using the "Meeting" label.

We will track onboarding work using the ampproject Onboarding GitHub project and the OpenJS Foundation onboarding checklist issue

The WG maintains an org-level project board to track all issues related to this effort.