AMP

Nhóm làm việc

Khuyến khích các tiếng nói khác nhau trong AMP

AMP Working Group

Một Nhóm làm việc AMP là một phân khúc cộng đồng với kiến thức/sự quan tâm về một lĩnh vực cụ thể của AMP. Các Nhóm làm việc được tạo bởi Ban Chỉ đạo Kỹ thuật của AMP.

Hầu hết các Nhóm làm việc đều cập nhật trạng thái hai tuần một lần và đăng tải thông tin cập nhật cấp cao hàng quý theo kiểu xoay vòng tại buổi Xem lại Thiết kế.

Các Nhóm làm việc của AMP là:

Nhóm làm việc

Thời gian chạy

The Runtime Working Group is responsible for AMP's core runtime, such as layout/rendering and data binding.

Người hướng dẫn của Runtime là: @jridgewell

Thành viên

Kênh liên hệ

Slack

Runtime WG's members will use #wg-runtime channel on AMP's Slack (signup) for real-time discussion. The channel is open to anyone, regardless of membership in Runtime WG.

GitHub

Runtime WG will post Status Updates every two weeks as an issue labeled with Type: Status Update in this repository.

Runtime WG will post Announcements and Notices regarding events as an issue labeled with Type: Event in this repository.

Runtime WG will post Quarterly Roadmap as an issue labeled with Type: Roadmap in this repository.