AMP
 • websites

amp-selector

Introduction

amp-selector lets the user choose from a list of options. The contents of the options isn't limited to just text.

Setup

Import the amp-selector component.

<script async custom-element="amp-selector" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-selector-0.1.js"></script>

This sample also demonstrates how to combine amp-selector with forms ...

<script async custom-element="amp-form" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-form-0.1.js"></script>

... and amp-bind.

<script async custom-element="amp-bind" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-bind-0.1.js"></script>

Single select

amp-selector defaults to single selection. The option is required for all selectable elements, for example, the divider in the following sample cannot be selected.

<amp-selector class="sample-selector" layout="container">
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_sea_300x199.jpg" alt="Image 1" width="90" height="60" option="1"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_desert_300x200.jpg" alt="Image 2" width="90" height="60" option="2"></amp-img>
 <div class="divider inline-block mx1"></div>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_ship_300x200.jpg" alt="Image 3" width="90" height="60" option="3"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_village_300x200.jpg" alt="Image 4" width="90" height="60" option="4"></amp-img>
</amp-selector>

Multi select

Add the attribute multiple to enable multi selection.

<amp-selector layout="container" class="sample-selector" multiple>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_sea_300x199.jpg" alt="Image 1" width="90" height="60" option="1"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_desert_300x200.jpg" alt="Image 2" width="90" height="60" option="2"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_ship_300x200.jpg" alt="Image 3" width="90" height="60" option="3"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_village_300x200.jpg" alt="Image 4" width="90" height="60" option="4"></amp-img>
</amp-selector>

Disable and pre-select attributes

The following attributes are supported for select elements:

 • disabled: disable an element.
 • selected: pre-select an element.
<amp-selector layout="container" class="sample-selector" multiple>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_sea_300x199.jpg" alt="Image 1" width="90" height="60" option="1"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_desert_300x200.jpg" alt="Image 2" width="90" height="60" option="2" selected></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_ship_300x200.jpg" alt="Image 3" width="90" height="60" option="3"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_village_300x200.jpg" alt="Image 4" width="90" height="60" option="4" disabled></amp-img>
</amp-selector>

Disabled amp-selector

Add the attribute disabled to disable the whole selector.

<amp-selector layout="container" class="sample-selector" disabled>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_sea_300x199.jpg" alt="Image 1" width="90" height="60"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_desert_300x200.jpg" alt="Image 2" width="90" height="60"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_ship_300x200.jpg" alt="Image 3" width="90" height="60"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_village_300x200.jpg" alt="Image 4" width="90" height="60"></amp-img>
</amp-selector>

Keyboard select modes

Add the attribute keyboard-select-mode to opt into a pre-defined user interaction pattern for amp-selector. By default the value is 'NONE' and displays the following behavior.

<amp-selector layout="container" keyboard-select-mode="none" class="sample-selector" disabled>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_sea_300x199.jpg" alt="Image 1" width="90" height="60"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_desert_300x200.jpg" alt="Image 2" width="90" height="60"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_ship_300x200.jpg" alt="Image 3" width="90" height="60"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_village_300x200.jpg" alt="Image 4" width="90" height="60"></amp-img>
</amp-selector>

Keyboard select mode: Focus

Add the attribute keyboard-select-mode="focus" so the Tab key gives focus to amp-selector. The user navigates between items with the arrow keys. Must press space or enter to change the selection.

<amp-selector layout="container" keyboard-select-mode="focus" class="sample-selector">
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_sea_300x199.jpg" alt="Image 1" width="90" height="60"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_desert_300x200.jpg" alt="Image 2" width="90" height="60"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_ship_300x200.jpg" alt="Image 3" width="90" height="60"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_village_300x200.jpg" alt="Image 4" width="90" height="60"></amp-img>
</amp-selector>

Keyboard select mode: Select

Add the attribute keyboard-select-mode="focus" so the Tab key gives focus to amp-selector. The selection changes as the user navigates options with arrow keys.

<amp-selector layout="container" keyboard-select-mode="select" class="sample-selector">
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_sea_300x199.jpg" alt="Image 1" width="90" height="60"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_desert_300x200.jpg" alt="Image 2" width="90" height="60"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_ship_300x200.jpg" alt="Image 3" width="90" height="60"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_village_300x200.jpg" alt="Image 4" width="90" height="60"></amp-img>
</amp-selector>

Actions

The clear action may be used to clear all selections of an amp-selector.

<amp-selector id="actionsSample" layout="container" class="sample-selector" multiple>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_sea_300x199.jpg" alt="Image 1" width="90" height="60" option="1"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_desert_300x200.jpg" alt="Image 2" width="90" height="60" option="2"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_ship_300x200.jpg" alt="Image 3" width="90" height="60" option="3" selected></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_village_300x200.jpg" alt="Image 4" width="90" height="60" option="4"></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_trees_300x225.jpg" width="90" height="60" option="5" selected></amp-img>
 <amp-img src="/static/samples/img/landscape_green_300x200.jpg" width="90" height="60" option="6"></amp-img>
</amp-selector>
<button on="tap:actionsSample.clear">clear</button>
<button on="tap:actionsSample.selectUp">selectUp</button>
<button on="tap:actionsSample.selectUp(delta=2)">selectUp(delta=2)</button>
<button on="tap:actionsSample.selectDown">selectDown</button>
<button on="tap:actionsSample.selectDown(delta=2)">selectDown(delta=2)</button>
<button on="tap:actionsSample.toggle(index=1)">toggle(index=1)</button>
<button on="tap:actionsSample.toggle(index=1, value=true)">toggle(index=1, value=true)</button>

Events

Listen to the select or selectedOptions events to trigger other actions or update amp-state.

Option A
Option B
Option C
Option D
Last selected option:a
All selected option(s): a
<amp-selector multiple layout="container" class="radio-selector" on="select: AMP.setState({
   selectedOption: event.targetOption,
   allSelectedOptions: event.selectedOptions
  })">
 <div option="a" selected>Option A</div>
 <div option="b">Option B</div>
 <div option="c">Option C</div>
 <div option="d">Option D</div>
</amp-selector>
<div>Last selected option:<code [text]="selectedOption">a</code></div>
<div>All selected option(s): <code [text]="allSelectedOptions.join(', ')">a</code></div>

Forms

Inside a form, amp-selector behaves like a radio-button/checkbox group and submits the selected value(s) against the name of the amp-selector. Here we've styled an amp-selector to function like a radio list. Using amp-selector for this has the advantage that bindings using amp-bind are easier to implement.

Option A
Option B
Option C
<form action="#" method="get" target="_top">
 <amp-selector class="radio-selector" layout="container" name="my-selector">
  <div option="a">Option A</div>
  <div option="b">Option B</div>
  <div option="c">Option C</div>
 </amp-selector>
 <button>Submit</button>
</form>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub