AMP
 • websites

Housing

Introduction

This sample showcases how to build a housing page in AMP HTML. Explore how to use amp components, like amp-carousel, form and amp-list to create a housing page.

Setup

We use amp-carousel to show house images.

<script async custom-element="amp-carousel" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-carousel-0.1.js"></script>

We use amp-accordion to hide and show additional data about an house product.

<script async custom-element="amp-accordion" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-accordion-0.1.js"></script>

We use amp-list to show a list of properties.

<script async custom-element="amp-list" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-list-0.1.js"></script>

We use amp-mustache as a format template for amp-list.

<script async custom-template="amp-mustache" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-mustache-0.2.js"></script>

We use amp-social-share for adding platform sharing buttons.

<script async custom-element="amp-social-share" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-social-share-0.1.js"></script>

We use amp-iframe to embed a map of the house location.

<script async custom-element="amp-iframe" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-iframe-0.1.js"></script>

We use amp-form to implement a mortgage calculator.

<script async custom-element="amp-form" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-form-0.1.js"></script>

We use amp-fit-text to fit the title of the house page to the page.

<script async custom-element="amp-fit-text" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-fit-text-0.1.js"></script>

We use amp-analytics to track page users.

<script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"></script>

Price

amp-fit-text can be used to fit the text to the available space. It works well for titles that vary not too much in length.

Cosy House in Central London

£430,000

London SW1A 1AA

<h1>
 <amp-fit-text class="price-heading" width="300" height="45" layout="responsive" max-font-size="45">
     Cosy House in Central London
 </amp-fit-text>
</h1>
<div class="price-description">£430,000</div>
<p class="housing-description">London SW1A 1AA</p>

The amp-carousel works very well for housing image galleries. Learn more about amp-carousel here.

<amp-carousel class="image-gallery" width="512" height="384" layout="responsive" type="slides">
  <amp-img src="/static/samples/img/buckingham_palace_building_1280x960.jpg" layout="fill" alt="Buckingham Palace" attribution="https://pixabay.com"></amp-img>
  <amp-img src="/static/samples/img/buckingham_palace_entrance_1280x853.jpg" layout="fill" alt="Buckingham Palace entrance" attribution="https://pixabay.com"></amp-img>
</amp-carousel>

Detail request section

These buttons are used for requesting details on the property.

Do you like this property?
<div class="contact-section">
  <div> Do you like this property?</div>
  <div class="contact">
    <a href="tel:012 3456789">Call agent</a>
    <a href="mailto:someone@example.com">Email agent</a>
  </div>
</div>

Social

The Social Share extension provides a common interface for share buttons. Learn more about amp-social-share here.

<p class="social-share">
  <amp-social-share type="twitter" width="60" height="44"></amp-social-share>
  <amp-social-share type="facebook" width="60" height="44" data-attribution="254325784911610"> </amp-social-share>
  <amp-social-share type="gplus" width="60" height="44"></amp-social-share>
  <amp-social-share type="email" width="60" height="44"></amp-social-share>
  <amp-social-share type="pinterest" width="66" height="44"></amp-social-share>
</p>

Collapsibles/Accordion

Use amp-accordion to hide and show additional data about your product. Learn more about amp-accordion here. Embedding Google Maps is possible via the Google Maps Embed API, see here for a sample.

Description

 • Ideally located near tube station
 • Open plan kitchen
 • Bicycle storage, visitors parking, communal gardens and roof terraces

View on map

Floorplan

<amp-accordion class="additional-data">
 <section>
  <h2>Description</h2>
  <ul class="description">
   <li>Ideally located near tube station</li>
   <li>Open plan kitchen</li>
   <li>Bicycle storage, visitors parking, communal gardens and roof terraces</li>
  </ul>
 </section>
 <section>
  <h2>View on map</h2>
  <amp-iframe title="Embedded Google map" width="600" height="400" layout="responsive" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups" frameborder="0" src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=AIzaSyCNCZ0Twm_HFRaZ5i-FuPDYs3rLwm4_848&q=London SW1A 1AA">
  </amp-iframe>
 </section>
 <section>
  <h2>Floorplan</h2>
  <amp-img src="/static/samples/img/floorplan_518x340.jpg" width="518" height="340"></amp-img>
 </section>
</amp-accordion>

Mortgage calculator

Use amp-form to implement a mortgage calculator. Learn more about amp-form here.

Mortgage Calculator

<h2>Mortgage Calculator</h2>
<form method="GET" action="calculate-mortgage" action-xhr="calculate-mortgage-xhr" target="_top">
 <div>
  <label>
    <input type="number" name="price" maxlength="10" value="2000000" required>
   Price
  </label>
 </div>
 <div>
  <label>
   <input type="number" name="deposit" maxlength="10" value="100000" required>
   Deposit
  </label>
 </div>
 <div>
  <label>
    <input type="number" name="annual_interest" maxlength="10" value="2.5" step="0.01" required>
   Annual interest
  </label>
 </div>
 <div>
  <label>
    <input type="number" name="repayment_period" value="25" required>
   Repayment period (years)
  </label>
 </div>
 <div>
  <input type="submit" value="Calculate">
 </div>
 <div submit-success>
  <template type="amp-mustache">
   Monthly repayment {{monthly_repayment}}
  </template>
 </div>
 <div submit-error>
  <template type="amp-mustache">
   Error! You entered some incorrect details {{err}}
  </template>
 </div>
</form>

Properties sold nearby

Use amp-list to show a list of properties sold nearby. Learn more about amp-list here

Properties sold nearby

Show more
<h2>Properties sold nearby</h2>
<amp-list width="auto" height="150" layout="fixed-height" src="/static/samples/json/other_properties.json" binding="no">
 <template type="amp-mustache">
  <a href="#" class="ampstart-card related m1">
   <amp-img width="122" height="100" src="https://ampbyexample.com{{src}}" alt="{{alt}}" attribution="{{attribution}}"></amp-img>
      <p>{{desc}}</p>
      <p>{{address}}</p>
      <p class="price-other">{{price}}</p>
  </a>
 </template>
 <div overflow role="button" aria-label="Show more" class="list-overflow">
  Show more
 </div>
</amp-list>

User analytics

Analytics must be configured in the body. Here we use Google Analytics to track pageviews.

<amp-analytics type="googleanalytics">
 <script type="application/json">
  {
    "vars": {
      "account": "UA-73836974-1"
    },
    "triggers": {
      "default pageview": {
        "on": "visible",
        "request": "pageview",
        "vars": {
          "title": "Housing"
        }
      }
    }
  }
 </script>
</amp-analytics>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub